b  

Cuprins

 

Prescurtări
  1. Abrevieri
  2. Literatură

 

CUVÂNT ÎNAINTE

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I

 

CAPITOLUL II

 

CAPITOLUL III

 

CAPITOLUL IV

 

GLOSAR DE TERMENI

 

Abstract in English

 

 

 

 BRESLELE PRODUCĂTORILOR DE ARME DIN SIBIU, BRAŞOV ŞI CLUJ

SECOLELE XIV-XVI

 

 

Autor: Ioan Marian Ţiplic.

ISBN 973-651-337-8, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2001.

© copyright Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European, Marian Ţiplic

Seria Bibliotheca Septemcastrensis I, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 


 

Capitolul III

 

BRESLELE  PRODUCĂTOARE  DE  ARMAMENT

DIN  SIBIU, BRAŞOV  ŞI  CLUJ

 

3.1. Breslele producătorilor de armament din Sibiu.

3.2. Breslele producătorilor de armament din Braşov

 


3.3. Breslele producătorilor de arme din Cluj.

Problema implicării breslelor în apărarea oraşelor fortificate transilvănene a fost îndelung dezbătută în istoriografia ce face referire la acest segment de istorie a oraşelor, începând din secolul trecut şi mai ales în perioada anilor  '50-'80 ai secolului nostru.

Factorii care au dus la implicarea breslelor  în construirea şi apărarea fortificaţiilor orăşeneşti au fost reliefaţi, pe scurt, într-unul din articolele noastre[1]. Cadrul legislativ necesar a fost creat în timpul domniei regelui Sigismund de Luxemburg (1387-1437), care a dispus întărirea oraşelor şi înconjurarea lor cu noi fortificaţii, apărarea şi întreţinerea acestora fiind date în grija breslelor[2]. Această dispoziţie regală este doar finalizarea unui proces ce a început după marea invazie mongolă din 1241, când majoritatea oraşelor transilvane au fost grav afectate.

În ceea ce priveşte Clujul, la acea dată sat-cetate, a fost în întregime distrus de mogolii aflaţi sub comanda lui Kadan[3] şi nu a mai apărut în documente (sub denumirea de civitas) decât la începutul secolul al XIV-lea, când este menţionat în documentul din 19 august 1316 a lui Carol Robert, în care se subliniază faptul că regele Ştefan - (1270-1272) - voind să întemeieze odinioară şi să aşeze numita cetate Cluj[4], dăruise oaspeţilor de aici numeroase privilegii.

Normalizându-se situaţia politică în interiorul Transilvaniei, odată cu venirea angevinilor pe tronul Ungariei, se creează premisele unei dezvoltări puternice a oraşelor, datorită şi politicii de susţinere a lor ca şi contrapondere la apariţia marilor feude autonome administrativ faţă de puterea centrală. În acest context are loc apariţia şi dezvoltarea meşteşugurilor breslaşe în Clujul secolele XIV-XVI, registrul de venituri al oraşului Cluj pe anul 1453 oferind posibilitatea cunoaşterii structurii profesionale a populaţiei active, care se repartiza astfel: 6 % croitori; 4 % cizmari-pantofari; 2,64 % fierari; 2 % tolbari; 1,5 % arcari; 1,3% săgetari şi 0,17 % scutari, din cca.4500-4800 de plătitori de impozite la care se adaugă necontribuabilii, rezultând un număr total de cca. 6000 locuitori[5].


Meşterii producători de armament din Cluj - 1450-1550

menţionaţi în documente

 

nr.meşteri

fierari

6

săbieri

3

pintenari

3?

arcari

7

scutari

10

armurieri

4

TOTAL

33

 

*

Breasla fierarilor. La început meşteşugul matcă al fierăritului nu se divizase în diverse specialităţi, ci fierarii confecţionau felurite obiecte: porţi de fier, zăvoare, cuţite, securi, săbii, pinteni etc. Faptul acesta este susţinut de câteva menţionări documentare din secolele XIII-XV, din primele momente ale genezei breslelor, cum ar fi descoperirea fierăriei de la Şelimbăr, unde alături de alte obiecte s-au descoperit şi câteva spade şi bare de spadă aflate în proces de făurire[6], menţionarea existenţei breslei fierarilor în Sibiu în anul 1376, având ca branşe: cuţitari, căldărari, săbieri, etc[7] şi atestarea  în a doua jumătate a secolului al XIV-lea a trei fierari în Slimnic[8], exemplele mai putând continua.

În Cluj fierarii sunt atestaţi documentar pentru prima dată în anul 1362 într-un document ce atesta o vânzare de către Nicolaus et Henlinus fabri a curţii pe care o posedau împreună pe Str. Podului (azi str. Horea)[9], pentru ca un secol mai târziu, în 20 iulie 1467, magistratul Clujului să aprobe, la cererea fierarilor Antoniu, Simon, Ştefan şi Ieronim, statutele breslei; din cuprinsul lor rezultând că breasla este mult mai veche[10].

Pe măsura diversificării produselor făurite de fierari devine o necesitate specializarea lor în diverse branşe, pentru a putea face faţă cererilor crescânde de pe piaţă. Astfel în 17 martie 1462, lăcătuşii împreună cu pintenarii îşi organizează o breaslă separată de cea a fierarilor, stabilindu-şi statutele după cele ale breslelor similare existente în Sibiu, Sighişoara şi Braşov[11]. Statutele stabileau că pot fi primiţi ca membrii doar aceia care pot face dovada că s-au născut în pat legitim şi din părinţi cinstiţi[12]şi numai dacă plătesc taxa de admitere în valoare de 4 florini aur; principalele produse ale breslei erau lacătele, zăvoarele, pintenii, scările de şa (art. 6)[13]. Staroşti ai breslei au fost aleşi Johannes et Petrus seratores (lăcătuşi - n.n.), cei care iau iniţiativa de a cere lui Lukas Kerekes, judele Clujului, să aprobe constituirea breslei şi statutele ei[14]. Din statute mai reiese că rolul principal îl jucau meşterii lăcătuşi, deşi se spune că pintenarii au drepturi egale cu lăcătuşii şi acest lucru devine o certitudine la 7 aprilie 1475 când se transcriu statutele breslei la cererea meşterilor Blasiu, Iosif şi Mihail seratores atque calcaristae[15]. Desprinderea pintenarilor şi formarea de către ei a unei bresle separate are loc abia în secolul al XVII-lea[16], dezvoltarea meşteşugului neavând de suferit de pe urma transformărilor în domeniul armamentului, produsele confecţionate fiind necesare cavaleriei, armă de mare importanţă în epoca respectivă.

Branşa săbierilor. Şlefuitorii de săbii (eruginatores) sunt amintiţi în Cluj pentru prima dată în documentul datat 12 noiembrie 1484, când magistratul din Cluj, Johannes Markus, adevereşte statutele breslei reunite a arcarilor, şelarilor, săbierilor, curelarilor, scutarilor şi săgetarilor[17]. În textul statutelor sunt pomeniţi Gregorius, Johannes et Martinus eruginatores[18], alături de alţi meşteri ai celorlalte branşe, care au avut iniţiativa promovării statutelor pentru noua breaslă. Din text reiese că noile statute sunt doar reactualizări ale statutelor mai vechi[19], ceea ce ne facem să avansăm ipoteza că o breaslă care grupa măcar în parte unele din branşele mai sus pomenite a existat cu câţiva ani mai înainte.

Noua breaslă şi-a ales ca patron pe Sf. Francisc în numele căruia ridică un altar în biserica parohială. Modalitatea de primire în breaslă presupune aceleaşi etape ca şi la breasla lăcătuşilor şi pintenarilor şi anume dovedirea provenirii dintr-o familie onorabilă şi plătirea unei taxe de înscriere în valoare de 3 florini aur şi 4 livre de ceară, ce va fi folosită pentru întreţinerea altarului breslei şi pentru aprovizionarea cu lumânări a acestuia[20]. Statutele mai stabilesc şi dreptul exclusiv al meşterilor breslaşi de a deţine monopolul pieţei din oraş în detrimentul meşterilor nebreslaşi din oraş sau din afara lui, precum şi faptul că un meşter poate să ţină pe lângă el trei ucenici: unul avansat, unul mediu şi unul începător[21].

Din modul în care sunt menţionaţi iniţiatorii statutelor reiese că branşa arcarilor deţine o pondere economică mai mare, fiind, prin reprezentanţii ei, prima menţionate în cadrul breslei reunite; săbierii fiind pe locul al treilea, după şelari[22].

În anul 1557 săbierii (magistri eruginatores) cereau voie cizmarilor să folosească moara lor de argăsit (chermalom) pentru a-şi instala o piatră de tocilă (volutorium cotis), pe care să-şi ascută şi să-şi lustruiască săbiile[23].

Săbiile ardelene erau confecţionate printr-o tehnică superioară, solide, având imprimate pe teacă motive artistice, ce puteau apărea uneori şi pe lamă în tehnica damaschinării. Între piesele păstrate la Muzeul de Istoria Transilvaniei din Cluj, care nu au stabilit locul de provenienţă şi ar putea fi făurite pe plan local, ele fiind descoperite pe raza oraşului, se află şi două săbii inventariate la numerele 7835, respectiv 5975. Prima este o spadă pentru două mâini cu lungimea totală de 176 cm din care lungimea lamei este de 107 cm, iar cealaltă este o sabie de călău datată în secolele XVI-XVII, cu mâner în formă de cruce lung de 25 cm, lungimea lamei fiind de 86 cm şi lăţimea ei la mâner de 7 cm iar la vârf de 4,5 cm (pe lamă sunt prezente semne ce pot reprezenta  o marcă de meşter)[24]. În privinţa preţului de vânzare a unei asfel de săbii nu prea avem date, singurele referiri fiind făcute cu privire la taxele vamale percepute pentru comercializarea săbiilor şi anume avem în 1478 atestată la Oradea taxa vamală de 1 dinar pentru două săbii[25] şi la Cluj, la data de 5 iunie 1634, sunt trecute în registrul de vamă 8 legături de săbii în valoare de 24 florini, fiind taxate cu 1 florin şi 8 dinari[26]. Comparativ cu preţul altor arme care nu necesită o prelucrare aşa de îngrijită, cum ar fi suliţele, ne putem face o vagă idee în privinţa preţului unei astfel de săbii în secolul al XVI-lea: preţul unei suliţe în anul 1556 era de 16 denari[27], iar preţul unui arc era de 100 denari[28], deci ne putem imagina că preţul unei săbii era mult mai mare. Meşterii săbieri cumpărau materia primă mai ales din Trascău, Sălaj, Carei şi de multe ori aceasta era sub formă de lame de sabie sub formă brută, gata pentru prelucrare[29], dar se achiziţiona şi sub formă de lingouri (bare scurte de aprox. 60 cm) şi sub formă de fier mărunt (apro vas) de dimensiuni probabil fixe[30].

Branşa arcarilor. Informaţii despre acest meşteşug ne parvin abia din secolul al XV-lea când este menţionat un anume Jacobo literato fiul lui Gabriel arcarul, ca martor într-un proces; documentul este datat 12 aprilie 1432[31]. Pornind de la această menţionare se poate spune că acest Gabrielis arcupis a funcţionat ca meşter arcar cândva între anii 1410-1460, dacă considerăm că fiul său nu putea ajunge diac la o vârstă mai mică de 20 de ani. Două decenii mai târziu (1453), în registrul parţial al populaţiei plătitoare de impozit sunt atestaţi 3 meşteri arcari: Ioan arcarul, Laurenţiu şi Grigore arcupis[32], toţi trei fiind de origine maghiară, fapt atestat de registrul de impozite care nu conţine decât locuitorii maghiari ai Clujului. Grigore arcupis primeşte din partea Magistratului din Cluj 300 dinari pentru trei arcuri confecţionate de el[33]. Coroborând aceste informaţii reuşim să aflăm şi preţul de vânzare al unui arc la mijlocul secolului al XV-lea, lucru important pentru a urmări creşterea preţurilor în secolele viitoare ca urmare probabilă a inflaţiei[34]. În anul 1565 oraşul achită lui Toma arcarul (Igyarto) o sumă de bani pentru că a vopsit patru paturi de puşcă (sedes pixidum)[35].

O organizare a meşterilor arcari nu este atestată decât spre sfârşitul secolului al XV-lea, mai exact în 12 noiembrie 1484, când se organizează în breaslă alături de săbieri, pintenari, scutari, şelari, lăcătuşi. Alături de meşterii reprezentanţi ai celorlalte branşe apar doi meşteri arcari, Martinus Kufferbart şi Johannes Gabrielis, situaţi în fruntea listei cu numele meşterilor iniţiatori ai textului statutelor, de unde putem să tragem concluzia că, la acea dată, arcarii erau situaţi din punct de vedere economic mai bine decât celelalte branşe ce doreau constituirea noii bresle[36].

În secolul al XVI-lea meşteri arcari sunt tot mai rar menţionaţi în documente, fiind încetul cu încetul înlocuiţi de arbaletari. Arcul şi arbaleta (balista, arcus, ijj, armbrust), deşi arme de tragere manuale sau în parte mecanice, s-au menţinut până în secolul al XVII-lea, când cedează terenul în favoarea armelor de foc.

În colecţia Muzeului de Istoria Transilvaniei din Cluj se mai păstrează doar un fragment de arbaletă (nr.inv.7786) fără siglă de meşter, ceea ce face imposibilă atribuirea ei vreunui centru de producţie.

Producerea de săgeţi şi tolbe pentru acestea era mai mult ca sigur tot sarcina meşterilor arcari şi specializarea unora dintre ei doar pe aceste produse nu a dus niciodată la divizarea lor într-o branşă de sine stătătoare, fapt atestat şi de numeroase documente în care ei sunt pomeniţi alături de arcari sau arbaletari. Numărul mare de săgetari (telatores) care poate fi găsit la Cluj în 1453 în rândul populaţiei de neam maghiar a scăzut simţitor în secolul al XVI-lea. În această vreme nu se mai găsesc înregistrate dispoziţii despre activitatea lor şi nici registrele de breaslă, care cuprind un material bogat privind funcţia militară a breslelor, nu conţin date referitoare la tolbari şi săgetari[37].

Branşa scutarilor. Această branşă, cel puţin din punct de vedere al atestării documentare, este slab reprezentată în secolul al XIV-lea, ceea ce nu reflectă decât faptul că nu era organizată şi ca atare nu apare în documentele epocii. Dovadă a existenţei sale anterioare secolul al XV-lea stău numeroasele documente care atestă existenţa scutarilor în oraşul Cluj la începutul şi la mijlocul secolul al XV-lea. Un exemplu elocvent este registrul parţial al persoanelor impozabile (de origine maghiară) din anul 1453, în care apare un anume Valentin paysgyarto[38] (scutar), care primeşte suma de 100 dinari pentru un scut cu blazon (clypeus)[39]. Un alt scutar, Luca clipifex, apare ca martor într-un proces [40]: adduxit fidedignos homines videlicet Cristannum sartorem...., Lucam clipificem...( s.n. ), qui praestitis iuramentis...[41]. Procesul era între Barthasar Craws şi Jacobus Polkyscher, ultimul chemându-i ca martori pe mai sus numiţii pentru a-i adeveri spusele în faţa Magistratului din Bistriţa, care trebuia să judece apelul dintre cei doi clujeni.

 Într-un alt document din 24 iulie 1458, care face referire tot la un proces, apare un anume Michael Hawenschylt, parte în procesul cu Cristian Rawas[42]. Acest proces se judecă în apel tot la Bistriţa şi Magistratul din Cluj trimite celui din Bistriţa datele legate de procesul judecat la Cluj în urma căruia Michael Hawenschylt împreună cu aliaţii săi trebuia să plătească 20 florini aur iar aceştia declarându-se nemulţumiţi au cerut rejudecarea procesului[43]. La 4 august 1458 magistratul din Bistriţa, ca for de apel, judecă cauza dintre împricinaţi şi hotărăşte că Michael Hawenschylt şi aliaţii săi trebuie să plătească lui Cristian Rawas şi familiarilor lui 85 dinari pentru 7 dinţi sparţi şi alte răni[44]. Acelaşi Michael Hawenschylt apare menţionat în documentul din 26 iulie 1460 ca făcând parte dintr-un grup de cetăţeni clujeni care au protestat împotriva interdicţiei pronunţate de parohul bisericii Sf. Mihail de a se mai înmormânta membrii confraternităţii dominicane în biserica dominicanilor[45].

Spre sfârşitul secolului al XV-lea are loc şi organizarea branşei scutarilor, care împreună cu arcarii, curelarii, săbierii, etc., îşi propun alcătuirea unei bresle comune. În textul statutelor din 12 noiembrie 1484 sunt pomeniţi trei meşteri scutari, probabil cei care aveau şi rolul de conducători ai branşei şi anume Damianus, Benedictus Sedd, Johannes clipeatores[46]. După cum am relatat mai sus în cadrul breslei toate branşele aveau condiţii egale, taxa de admitere era aceeaşi pentru toţi - 3 florini aur şi 4 livre de ceară[47].

În secolul al XVI-lea sunt atestaţi încă numeroşi scutari, care, deşi scutul ca armă de apărare începuse să piardă teren, poate tocmai datorită acestui fapt, îndeplineau şi alte funcţiuni, cum ar fi aceea de vopsitori. Avem astfel menţionaţi în anul 1565 în oraşul Cluj pe Ladislau Paysgyarto, care este plătit pentru că a vopsit două laureos (cămaşă de zale) şi 5 afeturi de tun[48], Ştefan Paysgyartho, care vopseşte şi el afete de tun, Ilie Paysgiartho, care vopseşte şi el 6 table, 6 laurea  şi o damigeană şi-l mai avem menţionat pe Martin Paysgiartho, care la rândul său vopseşte o laurea şi 4 paturi de puşcă[49].

Se poate observa din această înşiruire că meşterii scutari şi-au extins aria de lucru şi în domeniul vopsitului, probabil ca urmare a scăderii cererii de scuturi pe piaţa armelor, ştiut fiind faptul că în secolul al XVI-lea armele de foc se generalizează. Cu toate acestea în mod sigur se mai produceau şi scuturi, dacă nu ca arme de apărare ca obiecte de decor şi pentru ţintele de la concursurile de tras cu arcul şi arbaleta, organizate periodic de comunităţile breslaşe. Tipul de scut din Cluj făurit de breslaşi nu se deosebea de cel din celelalte oraşe transilvane. Se foloseau scuturi uşoare, de formă ovoidală, boltite, cu capătul superior ascuţit, cu partea de lemn acoperită în exterior cu piele tăbăcită, vopsită, iar pe partea interioară având curele de prindere. Tipul greu, din înzestrarea pedestraşului, era mai masiv, trapezoidal, cu 1,5-2 kg mai greu ca primul[50].

Meşterii armurieri (cei care aveau ca obiect de muncă armele de foc). Materialul documentar care abundă de menţiuni despre arme albe şi arme de foc impune ipoteza existenţei la Cluj în secolul al XVI-lea a turnătorilor în fier şi bronz, a meşterilor care confecţionau archebuze, muschete, falconete, tunuri sau care erau în stare să repare şi să confecţioneze piese pentru asemenea arme. În socotelile oraşului sunt menţionate o serie de cheltuieli pentru tunuri mici (manuaria bombardariak) şi puşti, precum şi sumele achitate pentru acestea lui Martin Beck, Gheorghe Chyge, Ştefan Hwnyady[51]. Mai mult ca probabil că aceştia au fost meşteri turnători şi armurieri şi nu proprietari de arme, pe care le-au vândut oraşului.

Existenţa unui meşter armurier (Hans Jorg Burghart) este clar atestată în anul 1585. Din documentul, datat 12 noiembrie 1585, rezultă că Hans Jorg Burghart cere bistriţeanului care comandase armura o amânare de opt săptămâni pe motiv că are mult de lucru şi să i se trimită ca model armura altui bistriţean[52].

O dovadă şi mai bună a dezvoltării în oraşul de pe Someş, în secolul al XVI-lea, a meşteşugului armurăriei, este şi faptul că doar cu o singură ocazie clujenii puteau trimite, în 1564, pentru asediul oraşului Baia Mare, 200 de bombarde[53]; lucru perfect posibil în cazul în care existau în Cluj cel puţin meşteri care să poată asigura întreţinerea acestora. Pentru a doua jumătate a secolului al XVI-lea avem atestată turnarea unor tunuri de calibru mic din bronzul provenit din topirea a 100 de candelabre confiscate de la mănăstiri[54].

În prima jumătate a secolul al XVI-lea armele de foc dominante în Transilvania erau: archebuza (pixis, pixis manualis, pixis barbata, Ganzhacken sau Hachenbückse), formată dintr-o ţeavă de fier cu un "detunător" (Zündloch) şi un cârlig în partea inferioară a ţevii, cu ajutorul căruia arma era fixată pe o furcă fixă; la sfârşitul secolului archebuza va fi încetul cu încetul trecută în plan secund sau chiar înlocuită de muscheta cu închizător cu fitil (Luntenschloss) şi mai târziu cu închizător rotativ (Randschloss) de un calibru mai mare ca archebuza cu pat de lemn şi tunul de calibru mic sau falconeta (bombarda, falconeta, minores bombarde, falcones bombardice)[55]. Numărul meşterilor care confecţionau astfel de arme a fost destul de mic, cel puţin până în a doua jumătate a secolul al XVI-lea, mai mic decât al meşterilor săbieri sau arcari, căci armele de foc nu ocupaseră încă în secolul al XVI-lea locul pe care îl vor deţine în balistica din secolele următoare. Achiziţionarea unor astfel de arme  în/de către oraşul Cluj, spre sfârşitul secolul al XVI-lea, este des înregistrată în Socotelile oraşului[56].

Dintre armele de foc din Cluj sigur databile şi care pot fi produse ale unor meşteri locali, s-au păstrat mai multe tunuri de calibru mic din care unul prezintă o importanţă mai mare, prin faptul că avem pe el o inscripţie - H.M. 1593 - probabil sigla meşterului şi anul fabricării acestui tun de oţel, cu ornamente de bronz; caracteristicile sale sunt: lungimea ţevii = 91 cm, diametrul la gura ţevii = 9,7 cm iar în partea opusă = 11 cm, calibrul = 4,75cm[57].

*

Implicarea breslelor armurierilor în dotarea, întreţinerea şi apărarea fortificaţiilor oraşului Cluj respectă tipicul existent şi în celelalte oraşe puternice din centrul şi sudul Transilvaniei. Fortificaţiile Clujului în secolul al XVI-lea erau constituite din ziduri crenelate, prevăzute cu turnuri şi bastioane puternice, ce erau încredinţate spre apărare breslelor. Avem atestată în Cluj pentru secolul al XVI-lea existenţa unui turn al  fierarilor şi unul al săbierilor ( cunoscut şi sub numele de Poarta Turzii - Tordaer Tor[58], primul aflându-se în capătul străzii Heilligeistgasse (Str. Petroşani) în apropierea intersecţiei acesteia cu strada Kinizsigasse (Str. Pavel Chinezu), iar al doilea, cel al săbierilor, se afla în capătul străzii Tordaergasse (Str. Universităţii), în apropierea bisericii iezuiţilor[59]. Faptul că una din porţile oraşului se afla în apărarea săbierilor arată, cât se poate de clar, că aceasta, la data respectivă, avea o situaţie economică foarte bună, ce-i putea permite întreţinerea unui turn aşa de important în geografia fortificaţiilor cetăţii.

Pe lângă prevederile din statutele breslelor cu privire la obligaţiile militare[60] ale membrilor lor, armurierii erau obligaţi să asigure cu armament mai întâi turnurile oraşului, fiind de asemenea obligaţi să asigure repararea acestui armament depozitat. În anul 1502 fiecare breaslă avea impusă o contribuţie de 50 dinari pentru întreţinerea fortificaţiilor, dar în 1517 Ludovic II îi scuteşte pe clujeni de această taxă pentru ca să-şi poată reface şi completa sistemul de fortificaţii[61].

Toate aceste scurte referiri ne arată că armurierii clujeni, chiar dacă nu au deţinut un rol economic important în viaţa Clujului medieval, au fost puternic implicaţii în activităţile ce priveau apărarea cetăţii, fie în mod direct în luptă, fie mai ales prin aprovizionarea cu arme şi întreţinerea acestora. Din inventarele şi registrele de breaslă ale breslei argintarilor[62], dacă le luăm numai pe acestea, ne putem da seama cât de bine erau aprovizionate turnurile şi chiar dacă nu toate acele arme erau de provenienţă clujană (fiind aduse multe şi din Polonia) ele erau sigur reparate de către meşterii clujeni.

 

statistici.ro[2] Ibidem, p.489; Gh. Anghel, Fortificaţii medievale de piatră din secolele XIII-XVI, Cluj-Napoca, 1986, p.31.

[3] Istoria Clujului, sub red. acad.prof. Ştefan Pascu, Cluj, 1974, p.79; BÉla Köpeczi, Histoire de la Transylvanie, Budapest, 1992, p.192; Gy. Györffy, Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae, vol.III, Budapesta, 1987, p.356.

[4] ...volens olim fundare et congregare predictam Kulusuar; Istoria Clujului, p.79; DIR, veac. XIV, vol.I, p.251-253; Ukb, vol.I, p.319-320.

[5] Istoria Clujului, p.102;105; Şt. Pascu, Demografia istorică, în Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică, vol.I, Cluj, 1972, p.48; Idem, Meşteşugurile, p.246; S. Goldenberg, Clujul în  sec.XVI, p.27-28.

[6] K. Horedt, Eine sächsische Schmiede, p.349; pentru detalii I. M. Ţiplic, Breslele armurierilor din Sibiu, p.489, pl.II.

[7] Ukb., II, Sibiu, 1897, p.449-452; I. M. Ţiplic, Die Waffenschmiede Zunfte aus Hermannstadt (XIV-XVI), în FVL, Band .41, 1998, nr.1-2.

[8] Şt. Pascu, Meşteşugurile, p.66.

[9] L. Makkai, Kiadatlan oklevelek Kolozsvár középkori törté-netéhez, Cluj, 1947, p.5-6.

[10] Ukb, VI, Bucureşti, 1981, p.291-292; E. Jakab, Oklevéltár Kolozsvár történetéhez, I, Buda,1888, p.221; DIR, II, 2, p.180, doc.nr.160.

[11] Istoria Clujului, p.116; Ukb., VI, p.116, doc.3277; orig. Arh.St. Cj, Zunfturkunden, nr.3.

[12] ...hic de legitimo thoro et honestis parentibus procreatum

[13] Ukb., VI, p.116, doc.nr.3277.

[14] Ibidem.

[15] Ukb, VII, p.38-39, doc.nr.4034; statutele au mai fost publicate de Finály în Az Erdélyi Muzeum Egylet Évkönyvei, vol. V, 1868-1870, Cluj, 1871 şi  L. Szádeczky, Iparfejlödés és czéhek története Magyarországon, Vol.I, Budapesta, 1915, p.44.

[16] E. Jakab, op.cit., II, p.248-254.

[17] Ukb., VII, p.374-376, doc.nr.4577; orig. Arh.St. Cj, Zunfturkunden, I, nr.2; Şt. Pascu, Meşteşugurile, p.136.

[18] Ukb., VII, p.347, doc.nr.4577.

[19] Ibidem...eorum statuta predecesoribus nostris...

[20] Ukb., VII, p.374, doc. nr. 4577: ...vero et legittimo thoro habeatur matrimonium...

[21] Ukb., VII, p.375

[22] Ibidem: Martinus Kufferbart, Johannes Gabrielis, arcufices, Iacobus, Mathias, Andreas et Paulus, sellatores, Gregorius, Johannes et Martinus, eruginatores...

[23] Şt. Pascu, Meşteşugurile, p.172; E.Jakab, op.cit., p.33

[24] S. Goldenberg, op.cit, p.75

[25] Ibidem, tabelul nr.2, p.356

[26] F. Pap, Comerţul transilvănean al Clujului din prima jumătate a secolul al XVII-lea  în registrele vamale (II), în  ActaMN, XII, 1975, p.240, n.91; orig. în S.O.C., 19, XI, fasc.1, p.9

[27] Ibidem, tabelul nr.4, p.363.

[28] Története Társuladok, 1882, 2, p.540.

[29] Istoria Clujului, p.143; S. Goldenberg, Clujul în sec. XVI, p.68; idem, Oraşul Cluj- important centru meşteşugăresc în sec. XVI, în Studii, IV, 1953, p.141-167; vezi şi Arh.St. Cj, Socotelile oraşului Cluj, 1599, 8, XI, p.22, 24, 26 et passim (S.O.C.)

[30] S. Goldenberg, Clujul în sec. XVI, p.67; vezi şi S.O.C., 1584, 3, XIII, p.3; 1593, 5, XX, p.41

[31] Ukb., IV, p.450-461, doc.2146: ...et Jacobo literato filio Gabrielis arcupis de praefata Clusvar...

[32] Történelmi Tár, 1882, 2, p.540; S. Goldenberg, op.cit., p.85.

[33] Történelmi Tár, 1882, 2, p.539.

[34] Pentru informaţii mai detaliate vezi S. Goldenberg, op.cit., tab.1-5.

[35] S.O.C., 1, X, p.166-167.

[36] Ukb, VII, p.374, doc.nr.4577.

[37] S. Goldenberg, Clujul în sec. XVI., p.85.

[38] Ibidem, p.84; idem, Oraşul Cluj, p.141; menţionarea meseriei prin termenul paysgyarto arată clar originea sa maghiară - dacă ar fi fost de origine germană ar fi apărut termenul de bogner (vezi pentru nume provenite din meseria practicată I. M. Ţiplic, Die Waffenschmiedezünfte in Hermannstadt, p.65 sqq).

[39] Történelmi Tár, 1882, 2, p.539.

[40] Ukb., VI, doc.nr.3254, p.102-103; Arh.St. Cj, fond Arhivele oraşului Bistriţa, doc. din 18 IV 1461, trasumpt în  doc. din 11 XI 1461, nr.151.

[41] Ukb., VI, p.103.

[42] Ibidem, doc.nr.3131,p.20-21.

[43] Ibidem, p.21.

[44] Ibidem, doc.nr.3133, p.21-22: ...pro tam vulnerationis plaga et septem dentium excussione quadraginta quinque marcis pecuniarum pro singulis  marcis octaginta quinque denarios usuales computandos convictum stare...

[45] Ibidem, doc. nr.3225, p.84.

[46] Ukb, VII, doc.nr.4577, p.374-376.

[47] Ibidem, p.374.

[48] S.O.C., 1, X, p.166.

[49] Ibidem, p.166-167.

[50] vezi mai pe larg la J. Bielz, Die Hermannstädter Tartschen, p.37-40.

[51] S. Goldenberg, Clujul în sec. XVI.., p.80;S.O.C., 3, VIII, p.63; vezi şi Arh.St. Cj, Liber civitatis colosvariensis, III, p.81-82, unde este atestată o interdicţie de vânzare a produselor armurierilor clujeni în Ţara Românească, lucru ce atestă o producţie în acest domeniu destul de mare, care permite vânzarea produselor pe o piaţă aflată la mare distanţă de Cluj.

[52] Arh.St.Cj, fond Arhiva oraşului Bistriţa, nr.77.

[53] Istoria Clujului, p.141.

[54] Arh.St.Cj, Decretum dominorum centumvirorum (1556-1557), mss, p.167 (doc. din 9 VII 1562).

[55] S. Goldenberg, Clujul în sec.XVI, p.78.

[56] vezi S.O.C., 1564,1, X, p.23; 1582, 3, VIII, p.48 şi Arh.st.cj, doc.f. III, nr.6.

[57] S. Goldenberg,Clujul în sec.XVI, p.79; pentru informaţii mai detaliate asupra armelor de foc din secolele XV-XVIII vezi: W. Boeheim, Handbuch der Waffenkunde des Waffenwesen in seiner historischen Entwiklung vom Begin des Mittelalteres bis zum Ende des 18 Jahrhunderts, Leipzig, 1890; A. Hoff, Feuerwaffen, I-II, Braunschweig, 1969; E. Roman, Arme de foc portative în colecţiile Muzeului Brukenthal sec. XV-XVIII. Catalog, Sibiu, 1981.

[58] S. Goldenberg, Clujul în sec.XVI, p.211-212; P. Niedermaier, op.cit., p.136-137, fig.107.

[59] P. Niedermaier, op.cit., p.137.

[60] Fiecare meşter breslaş era obligat să facă de strajă sau să participe la luptă sub pedeapsa plătirii unei amenzi echivalente cu taxa de admitere în breaslă sau chiar a excluderii. În timp de pace turnul era păzit ziua de un meşter, iar noaptea de doi (Arh.St.Cj, Protocoalele oraşului Cluj, 1585-1605, p.240). În timp de război meşterii erau obligaţi să se îndrepte spre turnul încredinţat în apărare de îndată ce primeau ordin în acest sens din partea judelui. Pentru mai multe detalii vezi R. Rösler, Beitrag zur Geschichte des Zünftwesen.; G. Rajka, A kolozsvari szaboczek  története, Cluj, 1913; Şt. Pascu, Meşteşugurile, p.327-335; S. Goldenberg, Clujul în sec. XVI, 95 sqq.

[61] Clujul medieval, p.42.

[62] Arhiva Istorică a Academiei, filiala Cluj, fond Registrul breslei argintarilor, 1549-1582, f.64.