Legenda ilustraţiilor

Cuprins

Roşcani – Biserica Monument Istoric

 

 

Autor:  ZENO-KARL PINTER.

ISBN 973-9425-88-7, Editura Emia, Deva 2001 © copyright: ZENO-KARL PINTER

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

Coperta 1

Coperta 2

 

 

Bibliografie selectivă

 

1.      *** Aufnahmskarte des Grossfürstentum Siebenbürgen (1769-1773), Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, cota: B IX a  Folia 715.

2.      *** Enciclopedia geografică a României, Bucureşti, 1982.

3.      *** Roşcani. Un sat pentru mileniul III, Deva, 2000.

4.      *** Statistica românilor ardeleni din 1761-1762, Cluj, 1926.

5.      Achim, V., Catolicismul la românii din Banat în Evul Mediu, în Revista de Istorie, VII-1,2/1996.

6.      Achim, V., O instituţie românească în Banatul medieval: adunările obşteşti din districte, în Revista de Istorie, 41-2/1988.

7.      Alexianu, A., Mode şi veşminte din trecut. Cinci secole de istorie costumară românească, I, Bucureşti, 1987.

8.      Boldea, L., Situaţia social-economică şi juridică a nobilimii române din Banat (sec. XIV-XVI), în Banatica, 12-II/1993.

9.      Boldea, L., Înobilare şi confesiune în lumea feudală românească din Banat (sec. XIV-XVI), în Banatica, 13-II/1995.

10.    Boldea, L.,  Probleme ale studiului genealogic al familiilor nobiliare române bănăţene, în Banatica, 14/1996.

11.    Böjthe, E., Hunyadmegye nemes családainak története, Budapest, 1891.

12.    Bunea, A., Statistica românilor din Transilvania, Sibiu, 1901.

13.    Buß, G., Das Kostüm in Vergangenheit und Gegenwart, Berlin, 1906.

14.    Caragea, C., Istoria vestimentaţiei europene, Bucureşti, 1999.

15.    Csánki, D., Magyarország tőrténelmi főldrajza a Hunyadiak korában, Budapest, 1913.

16.    Deleanu, V., Sistemul mijloacelor de transport tradiţionale într-o localitate sătească: Mohu (judeţul Sibiu) în Cibinium, Studii şi materiale privind Muzeul Tehnicii Populare, 1974-78, Sibiu, 1979.

17.    Dragomir, S., Vechile biserici din Zarand, în Anuarul Comisiei Monumentelor Istorice pentru Transilvania, Cluj, 1930.

18.    Drăguţ V., Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, ed. II, Bucureşti, 2000.

19.    Drăguţ, V., Vechi monumente hunedorene, Bucureşti, 1968,.

20.    Ehrler, J.J., Banatul de la origini până acum (1774), Timişoara, 2000.

21.    Enăchescu, A., Portul popular românesc, Bucureşti, 1962, I.

22.    Erlande-Brandenburg, A., Catedrala, Bucureşti, 1993.

23.    Floca, O., Şuiaga, V., Ghidul judeţului Hunedoara, Deva, 1936.

24.    Gennep, A. van, Formarea legendelor, Iaşi, 1997.

25.    Gennep, A. van, Riturile de trecere, Iaşi, 1996.

26.    Girard, R., Violenţa şi Sacrul, Bucureşti, 1995.

27.    Gorzó, B., Szatmár vármegye nemes családjai, Carei, 1912.

28.    Iordan, I., Toponimia românească, Bucureşti, 1963.

29.    Irimie, C., Dunăre, N., Petrescu, P., (coord)  Mărginenii Sibiului. Civilizaţie şi cultură populară românească, Bucureşti, 1985.

30.    Kligman, G., Nunta mortului. Ritual, poetică şi cultură populară în Transilvania, Iaşi, 1998.

31.    Kovács, L., A honfoglaló magyarok lándzsái és lándzsástemetkezésük, în Alba Regia, XI/1970.

32.    Lazăr, I., Castelul şi domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului al XVI-lea, în Sargetia, XI-XII/1974-1975.

33.    Luca, S.A., Pinter, Z.K., Der Böhmerberg bei Broos/Orăştie. Eine archäologische Monographie, Sibiu, 2001.

34.    Lukács, A., Ţara Făgăraşului în Evul Mediu, secolele XIII-XVI, Bucureşti, 1999.

35.    Márki, A., Arad vármegye és Arad sz. kir. Város  története, Arad, 1895.

36.    Meteş, Ş., Din trecutul satelor şi munţilor cetăţii Hunedoarei în anii 1681, 1727, 1820, în Omagiu lui Ioan Lupaş, Bucureşti, 1943.

37.    Meyer Sales, F., Ornamentica. O gramatică a formelor decorative, I-II, Bucureşti, 1988.

38.    Nicolescu, C.,  Istoria costumului de curte în Ţările Române, Bucureşti, 1970.

39.    Paul de Alep, Călătoriile Patriarhului Macarie, (ed. Cioran), Bucureşti, 1900.

40.    Petreanu, C., L’art roumain de Transilvanie, în La Transilvanie, I., Bucureşti, 1938.

41.    Petreanu, C., Un vechi monument istoric: biserica din Roşcani, în Omagiu Înalt Prea Sfinţiei Sale Dr. Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului, la douăzeci de ani de arhipăstorie, Sibiu, 1940.

42.    Pinter, Z.K., Luca, S.A., Das Frühmittelalterliche Gräberfeld im Brooser Gebiet Böhmerberg/Dealul Pemilor Ausgrabungsstelle X2/1992-1993 (I), în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, 41/1-2/1998.

43.    Pinter, Z.K., Luca, S.A., Necropola medieval timpurie de la Orăştie – Dealul Pemilor punctul X2, în Corviniana, I/1995.

44.    Pinter, Z.K., Spada medievală din mormântul de călăreţ de la Deva, în Sargetia, XXV/1992-1994.

45.    Pinter, Z.K., Ţiplic, I.M., Cercetările arheologice de la biserica Sf. Nicolae din Hunedoara, în Buletinul Comoisiei Monumentelor Istorice, X, 1-4/1999.

46.    Popa, R., La începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului, Bucureşti, 1988.

47.    Popa, R., Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, Ed. II, Bucureşti, 1987.

48.    Puşcariu, I., Cav. de, Date istorice privitorie la familiele nobile române, Sibiu, 1892.

49.    Răuţ, O., Ioniţă, V., Studii şi cercetări de istorie şi toponimie, Reşiţa, 1976.

50.    Rusiecki, E., Judeţul Hunedoara – Monografie, Deva, 1925.

51.    Rusu, A.A., Biserica medievală de la Galaţi (jud. Hunedoara), în Ephemeris Napocensis, II/1992.

52.    Rusu, A.A., Biserica românească de la Ribiţa (judeţul Hunedoara), în Revista Monumentelor, LX-1/1991.

53.    Rusu, A.A., Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului, până la 1700, Satu-Mare, 1997.

54.    Rusu, A.A., Ioan de Hunedoara şi românii din vremea lui, Cluj-Napoca, 1999.

55.    Rusu, A.A., Vechea biserică din Nălaţi (jud. Hunedoara), în Ephemeris Napocensis, I/1991.

56.    Rusu, A.A., Pop, I.A., Drăgan, I., Izvoare privind evul mediu românesc. Ţara Haţegului în secolul al XV-lea (1402-1473), Cluj-Napoca, 1989.

57.    Stoica, G., Podoabe populare româneşti, Bucureşti, 1976.

58.    Suciu, C., Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, Bucureşti, 1966.

59.    Toman, R., (ed),  Die Kunst der Gotik, Architektur, Skulptur, Malerei, Koln, 1998.

60.    Unger, E., Magyar éremhatarozó, II, Budapest, 1976.

61.    Vătăşianu, V., Istoria artei feudale în ţările române. Arta în perioada de dezvoltare a feudalismului, I., Bucureşti, 1959.

62.    Veress, A., Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, VI, Bucureşti, 1929-1939.

63.    Vuia, R., Portul popular al pădurenilor din regiunea Hunedoara, Bucureşti, 1957.

64.    Vuia, R., Ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor, în Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj, II/1926.

65.    Wrede, A. von, Geschichte der k. und k. Wehrmacht, III, Wien, 1901.