Legenda ilustraţiilor

Cuprins

Roşcani – Biserica Monument Istoric

 

 

Autor:  ZENO-KARL PINTER.

ISBN 973-9425-88-7, Editura Emia, Deva 2001 © copyright: ZENO-KARL PINTER

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

Coperta 1

Coperta 2

 

 

 

 

3. CERCETAREA ARHEOLOGICĂ

 

3. 1. Amplasarea suprafeţelor cercetate

 

Necesitatea clarificării cât mai multor întrebări rămase deschise în urma studiului planimetric al monumentului şi mai ales identificarea unor eventuale faze mai vechi ale bisericii au detreminat întreprinderea unor săpături arheologice sistematice în zonele cele mai interesante ale edificiului de cult.

Cum datorită ancadramentelor păstrate partea cea mai interesantă a bisericii părea a fi turnul clopotniţă, s-a trasat o primă secţiune arheologică notată S1 (pl. I) perpendiculară pe paramentul de sud al turnuluim (fig. 19). Prin amplasarea acestei secţiuni s-a urmărit surprinderea raporturilor dintre turn şi navă, prinderea bazei portalului de la intrarea în biserică şi în acelaşi timp situaţia contrafortului de la colţul de sudvest al navei. Din aceste motive s-a ales pentru această secţiuneo lăţime de 2 m pe profilul de sud şi o lungime de 6 m pe profilul de vest. Lungime secţiunii a fost dictată de realitatea din teren, o extindere peste acastă limită fiind imposibilă datorită mormintelor contemporane. Caroiajul s-a făcut din 2 în 2 m, rezultând 3 carouri numerotate începând cu caroul 1 de la zidul turnului.

În scopul verificării fundaţiilor navei în dreptul celui de-al patrulea contrafort, zonă consolidată în secolul trecut cu un tirant de fier, s-a trasat în această zonă o a doua secţiune notată S2 (pl. I). Având două carouri organizate pe o lăţime de 2 m, o lungime de 4 m şi o amplasare perpendiculară pe nava bisericii, această secţiune urmărea şi eventuala dezvelirea unor morminte vechi şi stabilirea unor relaţii stratigrafice între acestea şi fundaţia navei (fig. 20).

Cu o a treia secţiune, numită S3, s-a încercat surprinderea unor situaţii arheologice specifice zonei altarului şi prin posibilitatea oferită de teren de a se trasa o secţiune mai lungă şi o eventuală stratigrafie neîntreruptă (pl. II) (fig. 21). S-a căutat de asemenea prinderea în zona de cercetare a unei denivelări abrupte ce ar fi putut proveni de la un vechi şanţ de apărare. Datorită masivilor contraforţi din piatră ridicaţi în secolul trecut, zona cea mai interesantă, îmbinarea altarului cu nava, nu a putut fi abordată cu această săpătură. Secţiunea lată de 2 m a fost trasată paralelă cu S2 şi la o distanţă de 6,50 m de profilul estic al acesteia. Şi această secţiune a fost executată pe lăţimea de 2 m, lungimea profilelor lungi fiind diferită datorită curburii peretelui altarului, respectiv 9,40 m pe profilul de est şi 8 m pe profilul de vest. În această zonă lipsa mormintelor contemporane a permis trasarea unei secţiuni mai lungi, cu care se încerca şi verificarea unei denivelări destul de interesante, reprezentată se pare şi în cea mai veche hartă păstrată a satului[1], ce pare să înconjoare biserica, fiind încă destul de bine vizibilă la sudest de zona altarului.

În spaţiul destul de îngust dintre turnul clopotniţă şi şirul de morminte amplasat la vest de acesta s-a trasat secţiunea S4 cu un singur carou şi dimensiunile de 2m / 2 m (pl. I). Cu această secţiune plasată în aşa fel încât să se surprindă colţul de sudvest al turnului s-a urmărit cercetarea situaţiei de la vestul edificiului şi observarea structurii şi adâncimii fundaţiei turnului clopotniţă.

Perpendicular pe latura de nord a navei s-a executat secţiunea S5, de 4 m lungime şi 2 m lăţime, organizată în două carouri (pl. I). Plasarea acestei secţiuni s-a făcut în aşa fel încât să fie continuarea pe latura de nord a secţiunii S2 deschise pe latura de sud. Astfel s-a încercat cercetarea în paralel a spaţiului de la nord şi sud de edificiul de cult.

În interiorul bisericii s-a cercetat o casetă notată C1, cu dimensiunile de 2 / 2 m, în colţul de sudvest al pronaosului unde se putea observa pe interior relaţia dintre zidurile pronaosului şi ale turnului clopotniţă, exact în zona în care aceeaşi situaţie era abordată pe exterior prin secţiunea S1 (pl. I).

 

 

3. 2. Stratigrafia şi planimetria suprafeţelor cercetate

 

La decopertarea secţiunii S1, (pl. III) după înlăturarea solului vegetal actual cu o grosime de 10-15 cm, s-a surprins în caroul 1, în imediata apropiere a ţăruşului T1 şi doar în partea de vest a secţiunii, un strat de pietriş cu grosimea de 5 cm ce reprezenta probabil trotuarul de acces al bisericii înaintea realizării actualei alei din beton. În solul vegetal au fost descoperite câteva cuie mici, probabil de prins şindrilă (pl), cioburi mici de sticlă şi fragmente mărunte de ceramică etnografică. Sub solul vegetal s-a cercetat pe cea mai mare suprafaţă a secţiunii un strat cu o grosime ce variază destul de puţin în jurul valorii de 12 cm înregistrând doar în caroul 2, în apropiere de ţătuşul T2 o uşoară alveolare a limitei sale inferioare. Stratul este compus din pământ cu pigment de cărămidă mărunţită şi mortar. În acest strat s-a descoperit în caroul 2 un fragment de 55/28 cm, dintr-o lespede de gresie în care a fost săpată o cruce latină (fig 23). În acelaşi strat s-au mai descoperit: un fragnent de prăsea din os (pl), un lacăt din fier şi cuie de diferite dimensiuni (pl). Sub acest strat, din jurul valorii de –0,20, pe toată jumătatea de nord a secţiunii s-a surprins un strat cu grosimea de 6 – 8 cm, în care abundă materiale de construcţie fragmentare: cărămidă, gresie şi mortar. Nivelul superior al acestui strat porneşte exact din umărul fundaţiei turnului clopotniţă şi se termină la mijlocul caroului 2. Nivelul inferior, ce marchează şi nivelul de călcare al constructorilor monumentului, se adânceşte brusc la 40 cm de fundaţie coborând până la –105 cm în ceea ce a fost groapa de fundaţie a edificiului. Sub acest nivel, s-a cercetat un strat foarte gros, de 50 – 60 cm, de pământ răvăşit de gropi de morminte ce coboară până la solul viu ce apare la –0,80 m în partea de nord a secţiunii şi coboară lin până la -1,04 m în extremitatea de sud. În stratul de pământ răvăşit de gropile mormintelor au fost descoperite câteva fragmente medievale, (pl. XIII, XIV-1,4) şi s-au întâlnit mai multe aglomerări de pietre de talie, aglomerări ce nu au putut fi puse în legătură cu mormintele cercetate în acest perimetru (fig. 24). Astfel în caroul 2, de sub profilul de est iese o amenajare din lespezi de gresie ce par a forma o rigolă (pl. III) (fig. 25). Din punct de vedere stratigrafic această amenajare nu poate ţine de actuala biserică ci eventual de o fază mai veche. Pe mijlocul secţiunii, la 50 cm de zidul de vest al navei, în zona de delimitare între caroul 1 şi caroul 2, s-a dezvelit o amenajare din mai multe lespezi de gresie şi pietre de râu ce se grupează circular în jurul unui spaţiu liber cu diametrul de cca. 20 cm. (fig. 26). Aceasta pare a fi o amenajare de fixare a unui picior de schelă, ridicată cel mai probabil cu prilejul lucrărilor de renovarea din secolul XIX.

În colţul de nordest al secţiunii S1 s-a putut constata că fundaţia navei actuale este mai puţin adâncă decât fundaţia turnului clopotniţă. Talpa fundaţiei navei coboară doar până la –0,82 m fără să ajungă măcar la nivelul orizontului vechi de înmormântări pe care îl suprapune (M4), (pl. III) (fig 28). De asemenea s-a putut observa clar adosarea fundaţiei zidului de vest al navei actuale pe paramentul de sud al turnului clopotniţă ceea ce indică o diferenţiere cronologică a celor două elemente şi existenţa implicită a două faze de construcţie distincte.

În secţiunea S2, datorită gropilor de morminte, a pornirii relativ abrupte a pantei spre sud şi a intervenţiilor din secolul al XIX-lea, stratigrafia este în mare parte deranjatată. Aici s.a putut face doar constata că piciorul contrafortului este zidit împreună cu fundaţia navei şi că în secolul al XIX-lea, odată cu zidirea contraforţilor masivi de pe altar s-a produs o nivelare şi s-a amenajat un pavaj din piatră de carieră prinsă în ciment slab ce înconjura biserica având o lăţime de cca 2 m  (pl. IV) (fig. 20).

Mult mai interesantă este situaţia din secţiunea S3, (pl.V). Aici, după degajarea solului vegetal cu o grosime de 5 – 10 cm s-a surprins mai întâi, în partea de nordvest a secţiunii, un strat cu grosimea maximă de 12 cm, conţinând spărtură de piatră de carieră provenită de la zidirea în secolul al XIX-lea a contraforţilor masivi de pe altar. Acest strat de construcţie se pierde în caroul 2 fiind continuat de un strat de humus cu o grosime maximă de 14 cm, uşor pigmentat cu fragmente mărunte provenite de la materiale de construcţie. Stratul se subţiază constant spre panta ce coboară destul de abrupt la capătul de sud al secţiunii. În partea de nord a secţiunii se observă că imediat sub nivelul inferior al stratului de construcţie a contraforţilor, ca şi parţial sub nivelul inferior al stratului de humus anterior descris, apare un strat destul de gros, 20 – 25 cm, conţinând foarte mult mortar, spărturi de cărămidă, gresie şi piatră de râu. Asest strat se leagă direct de fundaţia altarului şi se întinde până în prima parte a caroului 3, reprezentând fără îndoială stratul de construcţie al actualului altar. În schimb în partea de sud a secţiunii, imediat sub stratul de humus pigmentat, apare un strat de umplutură cu sol viu purtat, rezultat al unei nivelări a terenului, efectuată cu certitudine înainte de construirea actualului altar, căci stratul de construcţie, mai sus descris, se suprapune parţial pe nivelul superior al stratului de nivelare. Sub aceste straturi, de la fundaţia zidului altarului pe cea mai mare parte a secţiunii, coboară până la solul viu un strat cu grosimea ce variază între 60 şi 80 cm şi care este o răscolire a solului prilejuită de săparea gropilor de morminte, dar în care au apărut câteva fragmente ceramice destul de interesante, databile în perioada secolelor XIII-XIV (pl. XIV-2, 3, 5, 7). Funcţie de adâncimea de săpare a gropilor de morminte, unele săpate în solul viu, sterilul apare la adâncimi cuprinse între 80 şi 130 cm. Din nou în partea de sud a secţiunii situaţia este diferită, căci aici sub stratul de nivelare s-a descoperit un val de pământ realizat din sol viu compactat şi amestecat cu bolovani de talie (pl. V). Valul a fost surprins oblic pe secţiunea noastră (fig. 29) şi pare să urmărească buza naturală a pantei pe care o amplifică, înconjurând cel mai probabil biserica. Nu au putut fi sesizate urme ale unor stâlpi de palisadă şi nici urme de arsură, dar se pare că partea superioară a valului a fost retezată cu prilejul nivelării deja amintite. Din punct de vedere stratigrafic acest val de pământ este mult mai vechi decât actuala construcţie eclesiastică şi probabil în secolul al XVIII-lea era încă bine vizibil la suprafaţa solului, din moment ce pe deja citata „Cartarea Iosefină“ a Ardealului executată între anii 1769 şi 1773 şi păstrată la Arhiva de Război din Viena, în jurul bisericii se figurează amenajare de formă ovală[2].

În secţiunea S4, chiar dacă suprafaţa cercetată a foat destul de mică, s-au putut face câteva observaţii interesante (pl.VI). Solul vegedal are o grosime mică. 5 – 6 cm. Sub solul vegetal apare un strat gros de 18 – 25 cm, ce conţine pământ amestecat cu spărtură de piatră, mult mortar, nisip şi spărturi de cărămidă. Acest strat poate fi pus în legătură cu tencuirea turnului în secolul al XVIII-lea şi eventual cu supraetajarea acestuia în acelaşi secol. De la limita inferioară a acestui strat şi până la umărul fundaţiei se distinge un alt strat cu o grosime de 20 – 22 cm, ce conţine tot materiale de construcţie, dar în proporţie ceva mai mare şi în care predomină piatra şi gresia, ceea ce ne determină să îl considerăm stratul de construcţie al turnului. Acest strat suprapune mormintele cercetate în această zonă indicând faptul că la momentul construirii turnului au existat în acest loc deja morminte. Urmează un strat gros de cca 60 cm, din pământ răvăşit de gropile mormintelor ce coboară până pe solul viu ce apare aici la – 100 cm. Săpătura a fost adâncită în această secţiune încă 70 cm, pentru surprinderea tălpii fundaţie turnului la – 165 cm. Unul dintre mormintele cercetate în această secţiune (M7), înhumat la adâncimea de – 0,97 m, a fost tăiat în zona femurelor de groapa de fundaţie a turnului (pl. VI) (fig. 30). Acest mormânt confirmă din nou faptul că turnul este mai nou decât cimitirul aferent probabil unei biserici mai vechi.

Secţiunea S5, (pl. VII) nu a putut fi cercetată integral, suprafaţa acestei săpături fiind în cea mai mare parte acoperită de pavajul de secol XIX cercetat şi în secţiunea S2.

Caseta C1, (pl. VIII), (fig. 22) deschisă în interiorul pronaosului bisericii a putut clarifica în linii mari evoluţia arhitectonică a monumentului eclesiastic de la Roşcani. Adâncirea a început prin degajarea lespezilor mari de gresie care reprezintă o amenajare legată de ampla renovare din anul 1766 şi a căror parte superioară constituie nivelul actual de călcare din interiorul monumentului, deci cota ±0 (pl. VIII-1). Lespezile din gresie au fost aşezate pe un pat foarte subţire de nisip gălbui ce se suprapune unui strat de nivelare, mai consistent, de cca. 5 – 7 cm, compus din pământ negru granulat amestecat cu grăunţe de lut (fig. 31). Este posibil ca acest strat de nivelare să conţină o parte a pământului evacuat cu prilejul săpării criptei de sub naos, în acelaşi an 1766. Stratul de nivelare s-a întins peste urmele unei alte podiri interioare mai vechi. Această podire mai veche a fost realizată din cărămizi prinse pe un pat de mortar iar o porţiune a acestei amenajări s-a păstrat intactă în partea de sud a casetei, la –0,18 m adâncime, între picioarele de descărcare a arcelor de boltă (pl. VIII-2) (fig. 32). În partea de est a casetei, la –0,25 m, pe o suprafaţă destul de restrânsă, s-a păstrat foarte bine patul de mortar cu amprentele cărămizilor demontate cu prilejul noii amenajări interioare (pl. VIII-4) (fig. 33). În partea de vest a casetei, sub acest pat de mortar au apărut câteva pietre de talie legate cu mortar de bună calitate ce marchează clar urmele unui zid mai vechi decât actuala biserică. Acest zid porneşte de sub zidul de vest al navei acruale, de pe aliniamentul zidului de sud al turnului clopotniţă şi continuă spre est, păstrându-se destul de bine pe o distanţă de cca. 60 cm (pl. VIII-5) (fig. 34). Pe o distanţă de 35 cm a putut fi surprins paramentul sudic, îngrijit lucrat al acestui zid. În continuare zidul a fost complet demolat şi scos din fundaţie, rămânând însă foarte bine vizibil şanţul său de fundaţie săpat în solul viu până la –1,10 m şi în care s-au mai păstrat urme ale demolării marcate de bulgări de mortar, câteva pietre cu mustăţi de mortar şi urme de cărbune (pl. VIII-6). Acest zid a aparţinut probabil unei faze mai vechi a bisericii, provenind de la o navă de dimensiuni reduse, a cărei lăţime nu depăşea lăţimea turnului clopotniţă şi a fost demolat după mijlocul secolului al XVI-lea când se ridică nava cu actuala planimetrie. În imediata apropiere a paramentului sudic şi a şanţului de fundaţie a acestui zid dezafectat, s-au păstrat la –1,03 m, urmele unei amenajări din lemn marcată prin trei gropi de pari şi o puternică lentilă de arsură conţinând mult cărbune, în jurul căreia lutul solului viu s-a calcinat luând o culoare cărămiziu-roşiatică (pl. VIII-7) (fig. 35). Din păcate caracterul restrâns al săpăturii din interiorul monumentului nu a permis observarea cu exactitate a raportului stratigrafic dintre zidul demolat şi amenajarea din lemn, distrusă în mod evident de un puternic incendiu. Este însă clar că prezenţa cărbunelui în groapa de demantelare a zidului reprezintă o dovadă a distrugerii prin incendiere a amenajării din lemn înaintea demolării zidului. În aceste condiţii amenajarea din lemn putea fi aferentă sau precedentă zidului demolat.

 

 

3. 3. Mormintele

 

Mormântul M1, a fost descoperit în secţiunea S1, caroul 3, la adâncimea de –0,72 m (pl. III) (fig. 36). De la torace în sus mormântul intră sub profilul de vest al secţiunii care nu a putut fi casetat şi prin urmare scheletul nu a putut fi dezvelit şi cercetat integral. După aspectul şi dimensiunile oaselor se pare că defunctul a fost un matur depus în orientare E-V, cu mâinile încrocişate pe abdomen, fără sicriu. Groapa a fost săpată de la –0,35 m, deci de sub nivelul de construcţie surprins în S1 (pl. III), umplutura gropii nu conţine materiale de construcţie şi ca atare mormântul poate fi considerat – chiar fără existenţa unor piese de inventar - ca făcând parte din orizontul vechi de înmormântare, anterior ridicării actualului edificiu de cult.

Mormântul M2, a fost descoperit în secţiunea S2, caroul 2, la o adâncime destul de mică, de –0,52 m de la actualul nivel de călcare (pl. IV) (fig. 37). În profil nu s-a putut constata nivelul de la care a fost săpată groapa deoarece straturile din partea superioară a gropii au fost deranjate de lucrările de nivelare şi amenajare a unui pavaj în secolul al XIX-lea. De la genunchi în jos mormântul intră sub profilul de est al secţiunii şi nu a fost dezvelit integral. Defunctul a fost depus cel mai probabil fără sicriu, întins pe spate în orientare E-V, cu mâinile încrucişate pe bazin. În zona claviculei stângi a fost descoperită o monedă datată 1577 şi perforată pentru a putea fi purtată în salbă. Această purtare a monedei, probabil câteva decenii încă după emiterea ei, poate data mormântul în jurul anului 1600. În umplutura gropii mormântului au fost surprinse urme de mortar şi spărturi de cărămidă şi piatră, ceea ce indică apartenenţa acestui mormânt la un orizont de inhumări ulterior ridicării bisericii.

Mormântul M3, a fost descoperit sub mormântul M2, în secţiunea S2, caroul 2, la o adâncime de –0,64 m (pl. IV). Din acest mormânt a putut fi dezvelit şi cercetat doar craniul, dar faptul că este suprapus de mormântul M2, dovedeşte că mormântul M3 este anterior anului 1600.

Mormântul M4, este fără îndoială cel mai important din această cercetare arheologică, atât datorită bogăţiei inventarului cât şi prin excelenta sa datare ce se răsfrânge şi asupra bisericii. Descoperit în caroul 1 al secţiunii S1, la o adâncime de –1,30 m, mormântul este suprapus de la bazin în jos de fundaţia navei actuale a bisericii, fundaţie ce se opreşte la –0,82 m, unde i-a fost surprinsă talpa (pl. III), (fig. 38). Groapa de formă aproape dreptunghiulară şi umplutura acesteia se disting foarte bine în solul viu în care s-a săpat şi la fel de bine s-au putut surprinde urmele de la scândurile din lemn de fag[3] ale sicriului în care a fost depus defunctul (fig. 39). Poziţia membrelor superioare este destul de interesantă. Antebraţul stâng a fost aşezat pe abdomen iar antebraţul drept pe torace. În zona falangelor mâinii drepte, în partea stângă a toracelui a fost descoperită o monedă datată 1540. În zona craniului, s-a observat o pigmentaţie verzuie a solului, indicând clar existenţa unor metale sau aliaje de cupru cu oxidaţie verde. Abordându-se cu maximă atenţie acest sector, s-a. descoperit de jur împrejurul calotei craniene, de pe frontal până pe occiptal, resturi de la o bentiţă brodată cu fir de alamă şi mărgeluşe albe şi negre dispuse în cercuri concentrice în jurul unei mărgele mai mari şi înşirate apoi de-a lungul bentiţei intercalate fiind de două rânduri paralele de mărgeluşe. Inventarul bogat, depunerea în sicriu denotă pentru această perioadă, o grijă deosebită faţă de defunct ceea ce poate avea conotaţii legate de apartenenţa la o categorie socială privilegiată sau de un moment important şi neîmplinit din ciclul vieţii. În timpul cercetării acestui mormânt, localnicii participanţi la lucrări su vizitatori ai şantierului au numit imediat această descoperire „mormântul miresei“ şi ne-au atras atenţia asupra obiceiului străvechi, păstrat încă în sat, conform căruia fetele mari ce mor înainte de nuntă sunt îngropate în rochie de mireasă. Asemenea obiceiuri de înmormântare cu veşminte ceremoniale de preţ sunt dealtfel relatate încă în secolul al XVIII-lea pentru zona învecinată a Banatului. Johann Jakob Ehrler, revizor al Administraţiei imperiale de la Timişoara scrie în anul 1774 că la români „Mulţi morţi sunt duşi la groapă în straie foarte frumoase şi înmormântaţi cu acestea“[4].

Prin poziţionarea mormântului M4 sub fundaţia navei bisericii, este cert că înhumarea s-a produs înaintea existenţei construcţiei actuale şi cel mai probabil în relaţie cu un alt monument eclesiastic mai vechi, dar în mod evident după anul 1540, datare oferită de descoperirea monetară.

Mormântul M5, a fost descoperit în secţiunea S1, caroul 3, la adâncimea de –1,12 m (pl. III). Din acest mormânt s-a cercetat doar zona oaselor picioarelor, restul scheletului fiind suprapus de mormântul M1, dovadă că mormântul M5 este mai vechi decât mormântul M1.

Mormântul M6, descoperit în secţiunea S1, carourile 2 – 3, practic în dreptul ţăruşului T2, la adâncimea de –1,06 m, este tăiat longitudinal în jumătateasa sudică de groapa mormântului M5 şi din zona genunchilor intră sub profilul de est (pl. III). Chiar lipsit de inventar funerar de datare, se poate afirma că mormântul M6 este mai vechi decât mormântul M5, care este mai vechi decât M1. Cum în cazul mormântului M1 s-a stabilit stratigrafic apartenenţa la un orizont de inhumare anterior construcţiei actualei biserici este evident că şi mormintele M5 şi M6 aparţin acestui orizont.

Mormântul M7, este un mormânt de copil descoperit în secţiunea S4, la adâncimea de –0,92 m (pl. VI) (fig. 30). Defunctul a fost aşezat în orientare E-V, cu mâinile pe piept în gropa săpată până în solul viu. De sub bazin mormântul este tăiat de fundaţia turnului clopotniţă, fundaţie ce coboară cu talpa până la –1,70 m. Femurul drept a fost tăiat de şanţul de fundaţie al turnului în timp ce femurul stâng a fost dizlocat cu totul la săparea şanţului. Prin urmare mormântul M7 este cu certitudine mai vechi decăt turnul clopotniţă.

Mormântul M8, a fost descoperit în secţiunea S4, la adâncimea de –1,34 m (pl. VI). Scheletul nu a putut fi cercetat decât în zona picioarelor a bazinului şi a braţelor, deoarece din zona toracelui intră sub profilul de vest al secţiunii. Defunctul matur a fost depus orientat E-V cu mâinile încrucişate pe abdomen.

Mormântul M9, a fost cercetat în secţiunea S3, la adâncimea de –0,86 m (pl. V). Mormântul este plasat puţin dezaxat faţă de axul est – vest, având practic orientarea sudest – nordvest. Din zona femurului stâng şi a tibiei piciorului drept, mormântul intră sub profilul de est al secţiunii. Poziţia membrelor superioare este destul de ciudată: mâna dreaptă fiind aşezată pe bazin iar mâna stângă este îndoită din cot spre omoplatul stâng. Raportul dintre lăţimea bazinului şi cea a umerilor ne face să credem că persoana înhumată în acest mormânt a fost de sex feminin iar dentiţia puternic uzată indică o vârstă destul de avansată. Nu au fost descoperite materiale de inventar care să asigure o dartare a acestui mormânt, dar s-a putut constata că groapa mormântului M9 suprapune groapa mormântului M10.

Mormântul M10, din secţiunea S3, este plasat paralel spre sud faţă de mormântul M9, păstrând aceeaşi orientare sudest – nordvest (pl. V). Doar adâncimea de săpare a gropii a fost ceva mai mare: -0,96 m. Materialul osteologic este ceva mai prost păstrat,  dar s-a putut constata că poziţia membrelor superioare este de asemenea ceva mai neobişnuită. Mâna dreaptă este aşezată pe abdomen în timp ce mâna stângă este îndoită din cot în aşa fel încât falangele ajung pe stern. După dimensiunile şi aspectul general al scheletului se pare că defunctul a fost un bărbat matur. Nu s-a descoperit material de inventar. Prin uşoara suprapunere a gropii mormântului M9 peste groapa mormântului M10 se poate doar spune că acest din urmă mormânt este ceva mai vechi.

Mormântul M11, a fost cercetat în partea de nord a secţiunii S5, caroul 2, la o adâncime de –0,86 m (pl. VII). Defunctul a fost aşezat întins pe spate, orientat est-vest şi cu mâinile pe bazin (fig. 40). Judecând după aspectul general al scheletului şi al dentiţiei, se poate afirma că defunctul a fost un bărbat de talie mare şi vârstă medie. În partea de jos din stânga toracelui, între coaste, a fost descoperit un vârf de lance fragmentar, respectiv tubul de înmănuşare (pl.) (fig), care se pare că a penetrat din faţă corpul defunctului, pricinuind decesul. Este foarte probabil ca defunctul din M11 să fi căzut pe câmpul de luptă străpuns de o lance, a cărei frunză a ieşit prin spatele individului, iar tubul de înmănuşare, prins între coaste, nu a mai putut fi scos. În aceste condiţii, vârful şi hampa lanciei vor fi fost rupte şi defunctul depus în mormânt cu tubul de înmănuşare în corp. Asemenea situaţii, în care în cazul unor indivizi răpuşi de lovituri de săgeţi, din respect pentru cei căzuţi, armele nu se smulg din corp preferându-se ruperea cozii din lemn, au mai fost documentate arheologic în necropolele de la Deva .- Micro 15[5] şi Orăştie – Dealul Pemilor[6]. Un mormânt cercetat în interiorul vechii biserici de la Nălaţi (Jud. Hunedoara) şi datat, prin corelaţie cu alte morminte din acelaşi perimetru, în secolul al XVI-lea, a păstrat de asemenea un vârf de lance de factură asemănătoare, înfipt, de data aceasta, în pulpa piciorului drept şi la fel, ne extras cu prilejul înhumării[7]. Deşi fragmentar, vârful de lance ar putea fi datat pe baza unor paralele tipologice în secolul al XV-lea[8]. Faptul că în umplutura gropii mormântului nu au fost sesizate urme de materiale de construcţie ar putea fi un indiciu în favoarea datării acestui mormânt înaintea construirii bisericii din zid. Din păcate şi în această zonă stratigrafia a fost afectată de nivelări legate de amenajarea în secolul al XIX-lea a pavajului din jurul bisericii, moriv pentru care nu s-a putut sesiza nivelul de săpare a gropii şi nici raportul cu nivelul de construcţie al bisericii, care ar fi putut certifica datarea mormântului prin mijloace stratigrafice.

Mormântul M12, a fost doar parţial surprins în secţiunea S3, caroul 1, la adâncimea de –1,12 m. S-au putut ceceta doar oasele picioarelor, deoarece de la femure în sus intră sub profilul de vest al secţiunii (pl. V).

Mormântul M13, a fost dezvelit în secţiunea S3, caroul 2, la adâncimea de –1,40 m (pl. V). Din dreptul femurelor mormântul este suprapus de profilul de est al secţiunii. Pe baza dentiţiei şi a aspectului materialului osteologic, se poate presupune că defunctul a fost un adolescent. Groapa mormântului M13 întretaie şi distruge partea de jos a mormântului M15 şi este suprapusă în partea de nord de groapa mormântului M14. De asemenea s-a putut constata că în groapa mormântului M13, lângă umărul stâng al defunctului, au fost reînhumate câteva oase ale picioarelor provenite de la un mormânt mai vechi deranjat, cel mai probabil M15, de la care se dizlocă exact zona picioarelor.

 

3. 4. Materialul arheologic

 

 

3. 4. 1. Monede

 

În mormântul M4 (fig. 39) din secţiunea S1, a fost descoperit un denar din argint cu titlu slab, bine conservat, emis în anul 1540 sub autoritatea lui Ferdinand I de Habsburg (1526-1564)[9] (fig. 41-a). Pe aversul monedei se poate citi: FERDINAND • D • G • R • VNG • 1540, într-o inscripţie ce ajurează câmpul central ocupat de un scut cu armele Ungariei, respectiv cele patru benzi şi crucea patriarhală, ale Dalmaţiei, adică trei capete de panteră (vizibile doar două) şi ale Boemiei, leul rampant spre stânga. În mijloc, într-un scut mai mic se distinge blazonul Austriei cu o bandă orizontală. Pe reversul monedei se poate citi inscripţia PATRONA [•] - •VNGARIE ce înconjoară câmpul central în care este reprezentată Madona tronând cu pruncul Isus în braţe. Lateral imaginii centale apar iniţialele K şi B, reprezentând însemnul monetăriei de la Kremnitz Bergstadt / Kremnica. Această monedă nu a fost perforată pentru purtarea în salbă iar descoperirea ei în zona falangelor mâinii, denotă faptul că a fost pusă ca „obol de trecere“ în mâna defunctului.

În mormântul M2, (fig. 37) din secţiunea S2, a fost descoperit un denar din argint emis în anul 1577 în numele împăratului Maximilian al II-lea (1564-1576)[10] (fig. 41-b). Pe avers se poate citi în jurul scutului plasat în câmpul central: MAX • II • RO • I • S • AV • GE [. . .] BOR •. Scutul conţine însemnele heraldice ale Ungariei reprezentate de cele patru benzi orizontale şi crucea patriarhală, însemnele Dalmaţiei, respectiv trei capete de panteră şi leul boemian. În centrul scutului apare un scut mai mic cu blazonul Austriei. Deasupra scutului central este bătut orizontal anul 1577. Pe revers întâlnim inscripţia: PATRONA• ? •[VN]GARIE în jurul imaginii Madonei cu Pruncul. În stânga şi în dreapta imaginii centrale sunt vizibile iniţialele K şi B, sigla monetăriei de la Kremnitz Bergstadt /Kremnica. Moneda este perforată din vechime, ceea ce reprezintă un indiciu clar al purtării ei în salbă iar descoperirea acestei piese în zona claviculei stângi întăreşte această afirmaţie. Se poate deci considera că perioada în care moneda a devenit inventar funerar succede cu câteva decenii data emiterii ei.

Denarii de tip unguresc au fost emişi în număr mare de către reprezentanţii casei de Habsburg după bătălia din 1526 de la Mohacs, devenind foarte fregvenţi în circulaţia monetară a Transilvaniei secolului al XVI-lea. De fapt acest tip de monedă joacă, în Principatul Transilvaniei, rolul principalului nominal mărunt, devenind „banul celor mulţi“ în situaţia în care emisiunile proprii ale Principatului de nominal mic erau aproape inexistente.

În ceea ce priveşte monetăria de la Kremnitz Bergstadt / Kőrmőcbánya, astăzi Kremnica în Slovacia, aceasta a fost după bătălia de la Mohacs din 29 august 1526 şi transformarea unei părţi a Ungariei în paşalâc turcesc, cea mai mare şi importantă monetărie a regalităţii maghiare „sub coroană austriacă“, nu în ultimul rând datorită importantelor zăcăminte de argint ale zonei, intens exploatate în epocă[11].

 

 

3. 4. 2. Piese de podoabă

 

În mormântul M4, (fig. 39) din secţiunea S1, în zona craniului au fost descoperite numeroase mărgele, care organizate în cercuri concentrice şi şiruri fixate pe un suport textil alcătuiau o găteală de cap. Datorită stării avansate de degradare a acestei piese de podoabă, în special a suportului textil pe care au fost fixate mărgelele dar şi a calităţii destul de proaste a pământului, dizlocarea în vederea restaurării şi pregătirea pentru intervenţia de laborator a fost extrem de dificilă (fig. 42). Pentru menţinerea pe cât posibil condiţiile de umiditate din momentul descoperirii ca şi în vederea păstrării organizării şirurilor de mărgele s-a încercat degajarea cu pământ cu tot şi apoi depunerea într-un ambalaj din material plastic şi într-o cutie din carton (fig. 43). Cu toate eforturile noastre, doar o porţiune de cca. 6 cm din această podoabă a putut fi recuperată fără deranjarea sau desprinderea mărgelelor de pe suportul foarte afectat de agenţii de mediu (fig. 44). După primele măsuri de curăţire[12] s-a constatat că banda decorativă avea o lăţime de 2,5 cm şi a fost confecţionată din textilă brodată în punct de goblen „în V“, situaţie ce a devenit uşor vizibilă după detaşarea fostei textile de pe pământul cu care a fost adusă în laborator şi pe care au rămas imprimate urmele de ţesătură (fig. 45). Broderia era făcută cu fir metalic, probabil din argint cu titlu foarte slab sau un aliaj pe bază de cupru, deoare ce toată suprafaţa era acoperită cu produşi de coroziune albastru-verzui. Încercarea de a salva o porţiune de textilă s-a soldat cu un eşec, deoarece degradarea materialului textil a fost totală ceea ce a permis doar impregnarea unei porţiuni cu decoraţii (fig. 46). Alături de mărgelele recuperate cu migală direct din săpătură, în masa de pământ s-aumai găsit la curăţirea din laborator un număr impresionant de mărgele de 3-4 dimensiuni şi colorate în alb, negru şi verde (fig. 47-48). Mărgelele sunt din sticlă, prelucrate cu deosebută fineţe, unele cu dungi feliate în masa sticlei, în general de culoare alb mată pe fond transparent (fig. 49-50). Foarte interesante sunt mărgelele de dimensiuni ceva mai mari, goale în interior şi extrem de fragile şi atât de uşoare încât plutesc pe apă. Acestea par a fi de natură organică, respectiv seminţe gemene imersate într-o masă sticloasă rezistentă la 200° C. Din păcate natura acestor seminţe ale căror fibre vegetale se pot distinge în învelişul sticlos, nu a putut fi determinată cu precizie. Aceste mărgele de dimensiuni mai mari constituiau centrul rozetelor relizate prin înşirarea în cercuri concentrice a mărgelelor de mai mici dimensiuni din sticlă colorată, rozete ce constituiau ornamentul principal al bentiţei şi dintre care doar una a putut fi restaurată (fig. 51). Cât priveşte destinaţia bentiţe decorative sau locul pe care îl ocupa în costumaţia defunctei, nu putem decât să lansăm unele ipoteze bazate pe paralele cu alte materiale istorice sau etnografice. Călătorii străini prin Ţările Române relatează despre obiceiul tinerelor „ … de a purta pe cap cununi de flori pentru a arăta că sunt încă în aşteptarea măritişului…“[13]. Descriind portul tinerelor fete din secolul al XVII-lea în Ţările Române, Paul de Alep spune că „fetele poartă în păr afară de roze artificiale făcute de veneţieni şi de nemţi, cununi de tinichea lucitoare şi de bronz galben“[14]. Dealtfel Paul de Alep sesizează excelent că acea cunună purtată de tinere este semnul distinctiv al fetelor necăsătorite, subliniind atunci când descrie o nuntă, înlocuirea cununei cu o cârpă albă, semn că tânăra a devenit femeie măritată. Aceleaşi obiceiuri sunt menţionate în secolul al XVII-lea şi de către Del Chiaro, iar cercetătorii costumului istoric au putut constata că în mediul rural tradiţia şi semnificaţia simbolică a învelitorii capului a supravieţuit până în zilele noastre[15]. Din relatările lui Johann Jakob Ehrler aflăm că în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în zona Banatului „găteala capului este deosebit de frumoasă. Părul e bine împletit şi împodobit cu multe ace şi pietre false. Femeile care au bani îşi atârnă pe frunte bănuţi de 20, 17, 19 şi 7 creiţari, ba chiar şi groşiţe[16].

În general benzile ţesute cu mărgele colorate au o arie de răspândire extrem de largă şi au fost folosite încă din perioade străvechi pentru ornamentarea diferitelor piese de port: bonete, cununi, cordoane[17]. În costumul popular românesc se cunosc piese asemănătoare, specifice atât portului tinerelor fete cât şi podoabelor ceremoniale ale mireselor. Astfel în Ţara Oaşului podoaba de sărbătoare a fetelor o constituie „panglica“, o bentiţă din material textil negru pe care sunt cusute mărgele policrome, „bumbi“ de lână, nasturi, paiete, ce se poartă pe cap fiind legată la spate sub cozi[18]. În cazul cununilor mireselor, podoabe ocazionale menite să marcheze momentul căsătoriei, forma cea mai simplă o reprezintă suportul cu podoabe repartizate egal împrejur, adică bentiţele ornamentate funcţie de zona etnografică cu mărgele colorate, oglinzi, bumbi de lână, flori artificiale şi numite „munună“, „balţ“, „zgărzi“, „struţi“, „fodră“, „bălţişori“, „bortiţă“, „peuni“, „căiţă“ sau „coronoţa“[19].

Foarte interesant este motivul ornamental în cercuri concentrice din mărgele, pe care îl întâlnim până în zilele noastre în portul pădurenilor din judeţul Hunedoara. În găteala capului tinerelor fete, se poartă - în această zonă etnografică – la capătul chicii, un „curm“ confecţionat din lână colorată numită „arnici“ şi terminat în „şocoţ“, nişte părţi ovale împodobite cu oglinzi, mărgele şi steluţe[20]. Pe unele dintre aceste podoabe se pot regăsi motive ornamentale identice celor scoase de noi la lumină, demonstrând o constanţă a acestei motivistici din secolul al XVI-lea până în zilele noastre (fig. 52).

 

 

3. 4. 3. Obiecte din fier

 

În mormântul M11 (fig. 40), între coastele defunctului a fost descoperit un fragment de vârf de lance (pl. IX). Piesa măsoară în prezent în lungime 128 mm, din care tubul de înmănuşare reprezintă 45 mm şi tija 83 mm. Diametrul interior al tubului de înmănuşare măsoară la bază 18 mm şi se îngustează proporţional spre pornirea tijei. Grosimea tijei este de 10 mm la pornirea din tubul de înmănuşare, grosime ce scade până la 6 mm spre vârful rupt din vechime. Piesa a fost realizată prin forjare, tija având spre vârf un profil rotund iar la bază, spre tubul de înmănuşare un profil pătrat. Tubul de înmănuşare s-a realizat foarte simplu, prin forjarea până la aplatizare a metalului şi apoi prin rularea până la petrecere a părţilor plate. Lipsa vârfului propriu zis face foarte dificilă încadrarea tipologică şi implicit datarea acestei arme pe baza cronologiilor consacrate, dezvoltate pe criterii tipologice. Elementele de referinţă rămân în acest caz tubul de înmănuşare şi tija. În studiul său privind vârfurile de lance din Ungaria, László Kovács prezintă o armă de dimensiuni şi factură asemănătoare celei de la Roşcani, cu tijă de secţiune pătrată, fără frunză şi cu tub de înmănuşare identic, provenită de la Tác-Fövenypuszta şi datată în secolul al XVI-lea[21]. Asemănătoare armei în discuţie este şi piesa descoperită într-un mormânt din vechea biserică de la Nălaţi datat în secolul al XVI-lea[22]. O piesă cu tubul identic realizat, dar fără tijă, s-a descoperit la Hunedoara, în apropierea bisericii Sf. Nicolae, într-un mormânt datat pe baza unui inventar destul de bogat: topor de luptă, cuţit, zăbală, pinten, în a doua jumătate a secolului al XV-lea şi pus în legătură cu incursiunile turceşti desfăşurate în această perioadă în zonă[23]. În a doua jumătate a secolului al XV-lea, după perioada de stabilitate din vremea lui Ioan de Hunedoara, întreaga zonă este confruntată în anul 1479 cu o campanie turcească, prilej cu care sub conducerea beilor Ali şi Skender întreg ţinutul Hunedoarei este supus jafului şi chiar castelul de la Hunedoara asediat[24]. În aceste condiţii este posibil să se fi desfăşurat în mai multe locuri lupte cu cetele prădalnice ale turcilor, lupte purtate în general sub conducerea cnezimii locale din satele româneşti, categorie susţinută de Ioan de Hunedoara şi întărită în perioada de guvernare a acestuia. Tindem deci să datăm mormântul M11 şi piesa în discuţie în perioada de sfârşit a secolului al XV-lea, bazându-ne atât pe paralelele tipologice citate, cât şi pe contextul general istoric amintit.

Două lacăte din fier, identice tipologic, au fost descoperite unul în secţiunea S1 (pl. X-1) şi celălalt în secţiunea S3 (pl. XII-2). Ambele piese au fost descoperite la adâncimi destul de mici: 0,20 şi respectiv 0,15 m, fără a putea fi legate de contextul vreunui mormânt dintre cele cercetate şi descrise anterior. Lacătele au corpul dreptunghiular şi braţul de închidere rabatabil, de formă semicirculară. Pe mijlocul uneia dintre feţele corpului lacătului se află încuietorul de formă cilindrică, ce se acţiona printr-un orificiu dreptunghiular cu o cheiţă plată. Ambele piese au fost descoperite în poziţia închisă şi fără cheie, respectiv în unul din cazuri se pare că în închizător a rămas cheiţa ruptă. Adâncimea mică la care au fost decoperite cele două obiecte, forma lor aproape „standardizată“ denotând o fabricaţie industrială, ne determină să propunem o datare recentă acestor piese, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, poate chiar începutul secolului al XX-lea.

Apariţia lacătelor în perimetrul cimitirelor este greu de explicat prin raţiuni de ordin practic şi a fost în general interpretată ca mărturie a unor practici magice, oculte, legate de cele mai multe ori de „încuierea“ mormântului, pentru a împiedica revenirea celui răposat printre cei vii. Asemenea ritualuri nu au mai putut fi identificate în Roşcani şi nici nu s-au păstrat în memoria localnicilor. În schimb, nu foarte departe, la Bretea Mureşană, moaşele satului de acum câteva decenii, susţineau că unele femei iniţiate, „vrăjitoarele“, pot îngreuna durerile facerii sunt capabile chiar să amâne naşterea pruncilor, practicând un ritual în cadrul căruia se îngroapă un lacăt, într-un loc neprecizat[25]. Cum spaţiul consacrat al cimitirului este un loc preferat pentru astfel de practici, s-ar putea ca lacătele descoperite de noi să fie legate de asemenea ritualuri. În acest sens trebuiesc menţionate două exemple, întâlnite în cercetări arheologice din învecinata Ţară a Haţegului. La Nălaţi, în apropierea altarului vechii biserici, s-a descoperit la adâncimea de cca. –0,50 m un lacăt cu cheia în el, depus într-un vas fde lut alături de coji de ouă şi acoperit cu o lespede de piatră[26]. La Galaţi (jud. Hunedoara), în cimitirul vechii biserici, a fost de asemenea descoperit un lacăt depus într-un vas, de data aceasta împreună cu urme de cărbune, şi apoi acoperit cu un ciob de faianţă albă[27]. Ambele descoperiri sunt datate pe criterii stratigrafice de către Adrian Andrei Rusu, coordonatorul celor două şantiere, în secolul al XIX-lea şi interpretate ca mărturii ale unor practici oculte[28].

În secţiunea S3, la o adâncime de –0,43 m a fost descoperit un obiect din fier ce are o parte inelară parţial deteriorată şi o perte tubulară realizată prin forjare şi răsucirea părţilor aplatizate pentru a cuprinderea o piesă din lemn (pl. XII-1). În peretele acestui tub de înmănuşare s-a practicat un orificiu destinat prinderii piesei pe lemn cu ajutorul unui cui scurt de fixare. Lungimea tubului de înmănuşare este de cca. 9 cm, o parte fiind distrusă prin oxidare în pământ iar diametrul interior în care se fixa lemnul este de 3,5 cm. Inelul metalic din care lipseşte o porţiune ruptă din vechime are un diametru interior de 7 cm, o lăţime maximă de 2 cm şi grosimea de 0,8 cm. În interiorul inelului se observă urme de uzură provenite de la frecarea provocată în acest spaţiu de un obiect rotativ.

Masivitatea obiectului şi grosimea lemnului de înmănuşare ne-au determinat, în lipsa unor descoperiri arheologice similare cunoscute, să căutăm paralele ale acestei piese, nu între uneltele de mână, ci în utilajele agricole tradiţionale destinate folosirii cu ajutorul tracţiunii animale. În acest context, cea mai probabilă întrebuinţare a obiectului descoperit şi descris de noi, ar fi aceea de „ochi de loică (leucă)“, folosit la toate tipurile de care tradiţionale şi prins la capătul de jos al loicilor ce aveau drept scop fixarea roţii pe ax şi prinderea loitrelor laterale, în faţă prin „verigi cu ochi“ ce asigurau mobilitatea dricului dinainte şi în spate cu „mănuşă fixă“[29]. O astfel de folosire a piesei noastre, poate explica atât uzura constatată în interiorul inelului, cât şi grosimea tubului de prindere pe lemnul loicii.

Din toate suprafeţele exterioare cercetate arheologic au fost scoase la lumină numeroase cuie din fier. Cu excepţia câtorva piese contemporane, fabricate uzinal şi descoperite în solul vegetal, celelalte cuie sunt făurite artizanal prin forjare şi au putut servi mai multor destinaţii. Probabil că marea majoritate sunt cuie de sicriu, în special cele subţiri şi lungi, cu cap discoidal (pl.XI-4,11,16), (pl. X-4,10), (pl. XII-3,4,6). Există de asemenea câteva piese foarte masive, cu cap bombat (pl. XI-14), (pl. XII-5), folosite cel mai probabil în tâmplărie sau dulgherie. Alte piese mai mici, cu capul realizat doar prin îngroşarea prin batere, par să fi fost cuie de potcoave (pl. X-3, 5-9), (pl. XI- 3,5-10,12,13). Cea mai interesantă piesă de acest fel, descoperită în secţiunea S1, este un cui cu cap discoidal şi corpul forjat în secţiune rectangulară şi apoi torsadat la cald, (pl. XI-1).

 

 

3. 4. 4. Ceramica

 

În toate secţiunile şi suprafeţele cercetate la Roşcani s-au făcut descoperiri de material ceramic fragmentar în cantităţi destul de mici, fapt firesc dacă avem în vedere că zona cercetată reprezintă un spaţiu de cult în care – spre deosebire de un spaţiu de locuit - nu se foloseşte şi ca atare nici nu se distruge multă ceramică.

Datorită dimensiunilor reduse ale marii majorităţi a fragmentelor ceramice scoase la lumină de cercetarea arheologică, este foarte dificil să stabilim nişte forme şi categorii de vase de la care ar putea proveni acest material. Am eliminat deci din start materialul arheologic nerelevant, prea mărunt, lipsit de orice repere tipologice sau cu caracteristice clare pentru datări foarte recente şi am ales câteva fragmente care prin compoziţia pastei, prin ornamentaţie sau prin provenienţa din părţi relevante ale vaselor (buză, fund, toartă) pot oferi elemente de reper pentru cronologia perioadelor mai vechi ale complexului. Cele mai interesante fragmente ceramice s-au descoperit în secţiunile S1 şi S3, dar numai în straturi răvăşite de gropi de morminte. Astfel din secţiunea S1, din apropierea turnului clopotniţă, provin două fragmente de mici dimensiuni (pl. XIV-1,4), dar care atât prin pasta semifină arsă neuniform, de culoare brun-negricioasă, cât şi prin ornamentul în linii vălurite incizate, amintesc de ceramica lucrată la roata rapidă, foarte comună în Transilvania secolelor XIII-XIV. Din aceeaşi categorie fac parte şi fragmentele ceramice descoperite în secţiunea S3, (pl. XIV-3,6) sau fragmentul de buză descoperit în secţiunea S1, (pl. XIII-6) cu acelaşi tip de ornament în linii paralele incizate, dar prelucrate dintr-o pastă mai fină de culoare roşiatică. Tot din pastă fină, dar arsă negricios sunt cele două fragmente din gura unor vase, unul cu buza foarte slab profilată (pl. XIV-5) celălalt cu profilul buzei uşor arcuit spre exterior (pl.XIV-2). Tot în secţiunea S3 a fost descoperit şi un fragment dintr-un fund de vas foarte masiv, lucrat la roata rapidă, cu pereţi groşi prelucraţi din pastă destul de grosieră (pl. XIV-7) şi care se încadrează cel mai probabil în aceleaşi limite cronologice. Mult mai fin, atât ca dimensiuni, cât şi ca ardere şi componenţă a pastei este fragmentul de fund de vas descoperit în secţiunea S1, (pl. XIV-9). Acest fragment, la fel ca şi cele provenind de la un gât de vas foarte zvelt (pl. XIII-7,8), sau un fragment de toartă (pl. XIII-4), toate descoperite în secţiunea S1, par să aparţină categoriei ceramicii fine, specifică pentru perioada secolelor XV-XVI. Din aceeaşi perioadă par să provină şi fragmentul de fund de vas cu margine uşor profilată (pl. XIII-3). Pe lângă aceste fragmente ceramice descrise mai sus, în săpăturile arheologice au mai fost găsite şi numeroase cioburi provenite de la vase moderne sau contemporane, din ceramică smălţuită sau faianţă, fără valoare istorică şi arheologică deosebită.

Cioburile ceramice descoperite în cadrul cercetării arheologice par să provină de la vase aduse ocazional în cimitir, şi care după detreriorare au fost aruncare în afara spaţiului necropolei, cu prilejul acţiunilor de curăţire din preajma marilor sărbători. Astfel doar fragmentele mărunte şi mai greu de adunat rămân pe loc, devenind cu timpul material arheologic. De asemenea fragmente mici ceramice pot proveni de la spargerea intenţionată şi cu scop ritual a unor vase în cimitir. Şi astăzi în Roşcani se mai practică spargerea rituală a unui vas ceramic la mormânt în cadrul ritualului numit „tămâiatul mormântului”, menit să asigure odihna celui trecut în nefiinţă şi în acelaşi timp să împiedice „întoarcerea urmei mortului”[30].

 

 

3. 4. 5. Obiect din os

 

În secţiunea S1, la adfâncime destul de mică, 0,25 m, a fost descoperitp o piesă de formă dreptunghiulară şi cu marginile uşor teşite şi ornamentate cu striaţii. În locul în care piesa a fost ruptă încă din vechime se păstrează urma unui orificiu destinat prinderii unui nit (pl. XIV-8). Se pare că în pământ a ajuns doar fragmentul acesta, fără obiectul metalic pe care a fost nituit şi de care se va fi desprins anterior, deoarece în orificiul de nituire şi pe spatele piesei nu sunt vizibile urmr de rugină. Dimensiunile piesei sunt reduse: lungime 3,2 cm, lăţime 2 cm şi grosime 0,4 cm.

Cel mai probabil piesa reprezintă un fragment dintr-o prăsea de cuţit, brici sau briceag. Asemenea obiecte sunt foarte comune şi se întâlnesc în toate epocile istorice, motiv pentru care nu putem propune o datare bazată pe corespondenţe tipologice, mai ales că este vorba doar de un fragment destul de mic. Adâncimea mică la care piesa a fost descoperită pledează pentru o datare destul de recentă dar faptul că prelucrarea osului s-a făcut artizanal ne determină să propunem o datare în secolul al XIX-lea.

 

 [1] vezi mai sus; 1, 2.

[2] *** Aufnahmskarte des Grossfürstentum Siebenbürgen (1769-1773), Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, cota: B IX a  Folia 715.

[3] Analiza materialului lemnos s-a făcut în laboratorul Muzeului de Ştiinţe ale Naturii din Sibiu. Mulţumim colegilor pentru ajutorul acordat.

[4] Ehrler, J.J., Banatul de la origini până acum (1774), Timişoara, 2000, p. 49.

[5] Pinter, Z.K., Spada medievală din mormântul de călăreţ de la Deva, în Sargetia, XXV/1992-1994, p. 239.

[6] Pinter, Z.K., Luca, S.A., Necropola medieval timpurie de la Orăştie – Dealul Pemilor punctul X2, în Corviniana, I/1995, p. 18.

[7] Rusu, A.A., Vechea biserică din Nălaţi (jud. Hunedoara), în Ephemeris Napocensis, I/1991, p.136.

[8] Vezi mai jos, 3. 4. 3.

[9] Unger, E., Magyar éremhatarozó, II, Budapest, 1976, nr. 754a.

[10] Ibidem, nr. 810a.

[11] Mulţumim şi pe această cale D-nei. Oltea Dudău muzeograf în cadrul Muzeul Brukenthal din Sibiu pentru ajutorul constant pe care ni l-a acordat în identificarea pieselor numismatice descoperite în cercetările noastre arheologice.

[12] Analizarea, conservarea şi restaurarea acestor materiale s-a efectuat în laboratorul de conservare şi restaurare a materialelor textile din cadrul Muzeului Brukenthal din Sibiu, de către D-na restaurator Rodica Dinulescu, ce va prelucra într-un studiu de specialitate separat rezultatele acestor investigaţii şi căreia îi mulţumim şi pe această cale pentru informaţiile preliminare extrem de utile pe care ni le-a furnizat.

[13] Nicolescu, C.,  Istoria costumului de curte în Ţările Române, Bucureşti, 1970, p. 174.

[14] Paul de Alep, Călătoriile Patriarhului Macarie, (ed. Cioran), Bucureşti, 1900, p. 59 sqq.

[15] Nicolescu, C.,  Op. Cit., p. 174 sq.

[16] Ehrler, J.J., Op. Cit., p. 56.

[17] Stoica, G., Podoabe populare româneşti, Bucureşti, 1976, p. 26.

[18] Ibidem, p. 25.

[19] Ibidem, p. 21 sqq.

[20] Vuia, R., Portul popular al pădurenilor din regiunea Hunedoara, Bucureşti, 1957, p. 16. fig. 10.

[21] Kovács, L., A honfoglaló magyarok lándzsái és lándzsástemetkezésük, în Alba Regia, XI/1970, p. 92, Pl. 7,-5.

[22] Rusu, A.A., Vechea biserică din Nălaţi (jud. Hunedoara), în Ephemeris Napocensis, I/1991, p.138.

[23] Pinter, Z.K., Ţiplic, I.M., Cercetările arheologice de la biserica Sf. Nicolae din Hunedoara, în Buletinul Comoisiei Monumentelor Istorice, X, 1-4/1999, p. 62.

[24] LAZĂR, I., Castelul şi domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului al XVI-lea, în Sargetia, XI-XII/1974-1975, p. 358.

[25] Infotrmaţie culeasă de A. Sonoc din Bretea Mureşană (jud. Hunedoara).

[26]Rusu, A.A., Vechea biserică din Nălaţi (jud. Hunedoara), în Ephemeris Napocensis, I/1991, p. 139, Fig. 10.

[27] Idem, Biserica medievală de la Galaţi (jud. Hunedoara), în Ephemeris Napocensis, II/1992, p. 239.

[28] Ibidem, p. 239, nota 7.

[29] Deleanu, V., Sistemul mijloacelor de transport tradiţionale într-o localitate sătească: Mohu (judeţul Sibiu) în Cibinium, Studii şi materiale privind Muzeul Tehnicii Populare, 1974-78, Sibiu, 1979, pp. 312-322; cf. şi Irimie, C., Dunăre, N., Petrescu, P., (coord)  Mărginenii Sibiului. Civilizaţie şi cultură populară românească, Bucureşti, 1985, p. 290 sqq.

[30] *** Roşcani. Un sat pentru mileniul III, Deva, 2000, p. 191: „Am înconjurat de trei ori ş-am zis: «Tu să ce odi’neşci în pace», am zâs şi Tatăl Nostru şi pe urmă am spart oala aia (am avut o oală vece de pământ, aşa!), am spart-o de cruşe“.