SPADA ŞI SABIA MEDIEVALĂ ÎN TRANSILVANIA ŞI BANAT

(SECOLELE IX-XIV)

 

German Abstract: Mittelalterliche Schweter und Säbel in Siebenbürgen und im Banat (9. bis 14. Jahrhunderts)

 

Cuprins

Home

Autor: ZENO-KARL PINTER.

ISBN 973-98446-2-6, Editura BANATICA, Reşiţa 2001.

© copyright: ZENO-KARL PINTER

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

VII. Armamentul şi echipamentul defensiv în organizarea militară a Transilvaniei secolelor. IX-XIV) - Concluzii

 

Din punctul de vedere al echipamentului de luptă, Transilvania evului mediu timpuriu, se aliniază situaţiei general europene, dezvoltând aceleaşi forme evolutive prin permanenta adaptare la structurile militare medievale ale continentului.

Spadele medievale ale secolelor IX-XIV, nu fac exceptie şi nu ies din acest curent evolutiv european de ansamblu, particularităţile zonale fiind minime. S-a arătat ceva mai sus că morfologia spadelor este determinată atât de evoluţia echipamentului defensiv, cât şi de adaptarea la modul de luptă şi echipamentul militar al potenţialilor inamici. Astfel, din acest punct de vedere, avem de-a face în Transilvania secolelor IX-XIV, cu puternice influenţe dinspre Europa Centrală şi Occidentală şi mai puţin dinspre Peninsula Balcanică şi Europa Răsăriteană, motivate de realităţile istorice şi militare ale epocii.

În cazul spadelor putem observa pentru spaţiul intracarpatic, o reprezentare destul de clară a întregului spectru tipologic european, desigur cu unele particularităţi şi diferenţieri pentru diferitele etape cronologice. Astfel sunt foarte rare piesele databile în secolele VIII-XI şi mult mai numeroase cele aparţinând perioadelor mai noi, ale secolelor XII-XIV. De asemenea, spadele de tip apusean domină net în comparaţie cu cele de factură bizantină, extrem de rare dealtfel în întregul spaţiu central şi sud-est european[1].

Pentru o analiză şi o explicare riguroasă a acestei situaţii este necesar în primul rând să aducem în discuţie felul şi căile pe care asemenea piese ne pot fi transmise şi ajung să fie păstrate până în zilele noastre. O spadă făurită în secolul al VIII-lea poate să "supravieţuiască" îngropată în pământ, păstrată într-un tezaur sau transmisă din generaţie în generaţie. Această din urmă modalitate este aproape exclusă pe durata a 12 secole, iar în tezaure sunt păstrate asemenea arme doar dacă au o semnificaţie deosebită. În pământ spadele pot ajunge prin depunere rituală în complexe funerare, sau prin ascundere cu scopul unei recuperări ulterioare. Pierderea poate fi practic exclusă, deoarece avem de-a face cu obiecte pe cât de voluminoase pe atât de valoroase şi după cum s-a arătat deja mai sus, spadele se recuperau şi de pe câmpurile de luptă[2]. Chiar dacă am accepta ideea, că nu toate armele sunt găsite în asemenea acţiuni, credem că şansa ca o spadă căzută pe suprafaţa solului să rămână neobservată până la acoperirea ei naturală cu pământ, este minimă. Desigur există şi situaţii de pierdere irecuperabilă, dacă în luptă arma a căzut în locuri greu accesibile, spre exemplu într-o apă sau mlaştină, ceea ce ar putea constitui de asemenea o explicaţie, alături de cele discutate mai sus, la foarte frecventele descoperiri de arme şi mai ales spade medievale în fluvii şi râuri [3] dar asemenea cazuri rămân totuşi exceptii. Prin urmare, marea majoritate a pieselor databile în perioada cuprinsă între secolele VIII-XI, provin din descoperiri arheologice, spre deosebire de exemplarele mai noi, din secolele XII-XIV, al căror număr este completat şi de unele piese păstrate în colecţii vechi sau arsenale istorice. Dintre piesele descoperite arheologic, putem de asemenea observa, cum majoritatea provin din descoperiri ocazionale şi doar un număr extrem de mic apar în cercetări sistematice. Explicaţia acestei situaţii rezidă în caracterul "senzaţional" al descoperirilor de arme relevat în introducerea prezentei lucrări, piese ca spade, săbii, vârfuri de lance sau halebardă, impresionând mai mult pe descoperitorii neavizaţi decât fragmentele ceramice sau alte materiale arheologice.

Alături de aceste aspecte, nu putem exclude ca o cauză a raritătii pieselor de armament din perioadele mai vechi, posibilitatea ca numeroase arme timpurii să fi fost "reciclate" sau topite şi reprelucrate în exemplare mai noi, mai ales dacă erau foarte deteriorate în luptă, cunoscută fiind pentru perioadele timpurii ale evului mediu valoarea ridicată a metalului pe care îl încorporau.[4]

Desigur, nu numai modul şi condiţiile de păstrare al pieselor de armament medieval determină tabloul discrepant actual. Cu certitudine în perioadele timpurii, spadele erau mai rare, fiind greu de realizat tehnic şi reprezentând un avut de preţ şi un atribut cu valente simbolice şi spirituale al castelor militare, pe când în perioadele mai noi, prin dezvoltarea meşteşugului armurierilor şi în special prin apariţia breslelor specializate, producţia creşte şi implicit valoarea lor scade, făcându-le accesibile unor categorii mai largi.

În ceea ce priveşte discrepanţa cantitativă dată de mediul de provenienţă, explicaţia rezidă în realităţile istorice. Din cele expuse mai sus se poate deduce destul de clar că dintre piesele caracteristice secolelor VIII-XI, majoritatea covârşitoare o reprezintă cele descoperite în complexe funerare, ceea ce implică un ritual necreştin sau cel puţin tradiţii precreştine puternice în acest sens. Ori în Transilvania aceleiaşi perioade, un asemenea ritual nu era practicat decât de alogeni. Desigur, se pune întrebarea, de ce în mormintele maghiare sau slave necreştine, se găsesc destul de frecvent spade de provenienţă nordică, mai rar france, iar cele bizantine sunt reprezentate în cazuri extrem de rare. Răspunsul ni-l oferă însăşi legislaţia bizantină elaborată încă sub Justinian (526-565), de către Tribonius în "Corpus Juris civilis", şi rămasă în vigoare pe perioada secolelor următoare şi în care se stabileşte un adevărat embargou al armelor.[5] În perioada lui Leon al VI-lea (887-893) ce ne interesează mai mult, prin aşa-zisele "Bazilicale", exportul de arme "loricas, scuta, et arcus, sagittas, et spathas, et gladios" şi în general a fierului brut sau prelucrat, se interzice cu desăvârşire şi se stabileşte pentru negustorii şi chiar pentru cei ce merg în solie la barbari şi care ar încerca să încalce interdicţia, contravenţia maximă; confiscarea averii şi pedeapsa capitală.[6] Această interdicţie severă demonstrază că asemenea materiale erau foarte căutate în mediul barbar, reprezentând o tentaţie majoră pentru migratorii din afara graniţelor imperiului şi un mijloc de câştig substanţial pentru negustorii bizantini, motiv pentru care, ca orice embargou, se pare că a fost şi încălcat aşa cum o demonstrează cele câteva descoperiri arheologice, stopând totuşi un export pe scară largă. Unul dintre cei ce au încălcat interdicţia, a fost chiar legiuitorul Leon al VI-lea, care trimite prin soli cadouri în arme căpeteniilor maghiare.[7] Înaintaşul acestuia, Justinian, a ştiut să rezolve o problemă asemănătoare mai "diplomatic". Solii avari ai lui Bajan ce poartă tratative cu bizantinii în anul 562, după terminarea misiunii, achiziţionează fără să întâmpine vreo interdicţie haine şi arme, pornind apoi pe drumul de întoarcere, unde după un ordin secret al împăratului, generalul Justinos îi interceptează şi îi deposedează de armele cumpărate.[8] Nu trebuie să omitem faptul că exportul armelor era interzis doar către barbari şi probabil că în această categorie nu intrau federaţii şi cei ce recunoşteau suzeranitatea bizanţului şi a împăratului, aşa cum pare să fi fost cazul ducelui Menumorut[9], ceea ce ar explica şi apariţia unei spade bizantine la Sfântu Gheorghe, zonă până în care maghiarii nu aveau cum să înainteze în secolul al X-lea.[10]

Şi francii  încearcă să impună prin două capitularii, în 805 şi 811, o interdicţie de export, un fel de "embargou" al armelor către slavii moravieni şi avari,[11] dar spadele cu clare semne de ateliere france descoperite în aceste zone, duc la concluzia că aceste interdicţii au fost mult mai puţin respectate decât cele bizantine. Pe de altă parte, probabil că dacă acest comert ar fi fost liber, numărul unor astfel de descoperiri ar fi fost mult mai mare.

Concluzionând, am putea afirma că numărul restrâns de spade databile în perioada secolelor XVIII-XI, are mai multe explicaţii istorice obiective şi nu poate fi pus pe seama unui vacuum de populaţie sau a lipsei unei organizari politico-militare riguroase, cum s-ar putea interpreta relatarea lui Anonymus conform căreia în Transilvania luptătorii nu aveau decât arcuri şi săgeţi[12]. Din numeroase alte pasaje ale aceleiaşi surse deducem exact contrariul, căci dacă în acest spaţiu organizarea militară şi structurile politice ar fi fost derizorii, nu ne putem explica de ce ducatul lui Menumorut a fost mai greu de supus decât Kievul.[13] În privinţa descrierii armatei lui Gelu se poate propune o altă interpretare. Afirmaţia "şi ducele lor Gelou e puţin statornic şi n-are ostaşi buni împrejurul său" (XXV), poate duce la concluzia că ducele era părăsit de militarii de profesie, adică în limbajul epocii; de vasalii cavaleri, care erau nemultumiţi căci seniorul lor "suferă multe neajunsuri" (XXV) fiind astfel nevoit să se bazeze în dificilul moment descris de Anonymus, doar pe aşa-zisa armată de ţară, formată din ţărani liberi adică din "...cei mai nevoiaşi oameni...Blachi şi Sclavi care nu au alte arme decât arcuri şi săgeţi..." (XXV). Că în Transilvania ducelui Gelu, existau relaţii sociale şi politico-militare evoluate, de tip vasalic, reiese şi din continuarea relatării, când deşi înfrânţi, locuitorii ţării, prin care desigur sunt desemnati mai marii locului, doar "văzând moartea stăpânului lor", deci anularea contractului vasalic, "de bună voie, dând mâna, au ales ca domn pe Tuhutum" faţă de care "întăresc cuvântul prin jurământ" (XXVII) deci fac omagiu în sistem vasalic şi nu depun un jurământ gentilic, de sânge, cum apare menţionat ca obicei la maghiari în aceeaşi lucrare (V). În părţile bănăţene, conform aceleiaşi surse (XLIV) ducele Glad conduce o armată redutabilă, formată atât din călăreţi cât şi din pedestraşi, de partea sa luptând şi "cneji ai bulgarilor", probabil vasali ai săi.

Această organizare militară vasalică, superioară în epocă, a făcut poate ca sabia să nu fie preluată în Transilvania, unde nu se potrivea modului de luptă bazat pe cavaleria grea, vasalică în care arma de bază o constituia spada de factură francă, nordică sau bizantină. Piesele de acest fel, databile înainte de secolul al X-lea, descoperite în Transilvania, Banat şi Crişana, deşi puţine la număr, demonstrează totuşi prin raportare la întinderea teritoriului şi prin comparaţie cu alte zone ca Moravia sau Rusia, că acest spaţiu a fost temeinic organizat militar şi cuprins în structuri politice viabile şi sincrone evoluţiei de ansamblu a societăţii medievale europene a secolelor VIII-XI. După secolul al XI-lea, această situaţie urmează o evoluţie firească, maghiarii ca forţă militară dominantă în aceste zone, preluînd ei înşişi structurile militare, sociale şi politice ale Europei Centrale şi Apusene, în urma creştinării în rit roman şi a intrării în sfera de influenţă a Imperiului German. Acest aspect este uşor sesizabil arheologic, deoarece inventarul necropolelor maghiare de după anul 1000, îşi schimbă configuraţia, iar săbiile specifice acestei populaţii la venirea în Pannonia şi Transilvania sunt înlocuite cu spade cavalereşti de factură occidentală[14] pentru ca de la mijlocul secolului al XI-lea armele să dispară cu totul din morminte.

Un nou impuls pe linia răspândirii spadei cavalereşti occidentale în Transilvania, vine odată cu secolul al XII-lea prin colonizarea germană în părţile de SE ale acestui teritoriu. Aşa ca în domeniul agriculturii, meşteşugurilor şi arhitecturii, coloniştii vor promova în noua patrie aceleaşi tradiţii militare ca în zonele de origine şi este foarte probabil ca cel puţin nobilii, "greavii", să fi venit aici cu armamentul propriu. Doar un secol mai târziu, avem deja dovada arheologică a făuririi unor astfel de arme de către fierarii saşi[15], respectând cu totul formele "de ultimă oră" din spaţiul apusean. În aceeaşi perioadă, un rol de seamă în alinierea armamentului transilvan la ultimele cerinţe ale artei militare, îl vor fi avut Cavalerii Teutoni, militari de profesie, care în ciuda scurtei lor şederi în Ţara Bârsei, au demonstrat prin construcţiile cu caracter miltar[16] şi prin puţinele piese ce le pot fi atribuite, această capacitate.

       Secolul al XIII-lea, marchează şi primul "şoc" şi "eşec militar" de amploare al cavaleriei grele în faţa hoardelor mongole, cu extrem de rapide şi manevrabile corpuri de cavalerie uşoară, dar datorită dominaţiei scurte a acestora în Europa Centrală, nu se înregistrează o schimbare esenţială a configuraţiei armamentului transilvan, prin adaptarea la cavaleria uşoară inamică, aşa cum se întâmplă în Rusia[17]. Nici secolul al XIV-lea, nici noul pericol otoman şi nici dezastrul cavaleriei grele la Nicopole, nu au determinat o schimbare radicală a armamentului din Transilvania, spadele evoluează în continuare fie spre piese extrem de uşoare pentru împuns, fie spre forme mai mari şi mai grele, adaptate armurilor integrale din plăci metalice, care vor domina şi secolul viitor. Abia începând cu secolul al XV-lea, se pot observa primele tentative de schimbare structurală şi morfologică  a armamentului european şi implicit transilvan, datorate atât apariţiei armelor de foc ce făceau inutilă orice armură, cât şi noului inamic al continentului, Imperiul Otoman cu trupele sale bazate pe infanterie şi cavaleria uşoară.

 [1]. KISS, A., Frühmittelalterliche byzantinische Schwerter im Karpatenbecken, în Acta AASH, 39/1987.

[2]. Vezi supra nota: 179.

[3]. Vezi mai sus capitolul III, notele: 256-259.

[4]. FELGENHAUER-SCHMIDT, S., Op. cit., p. 77 sqq.

[5]. KISS, A., Op. cit., p. 195, nota 26.

[6]. HEIMBACH, G. E.,(Ed.,), Basilicorum Libri, vol II., Leipzig 1840, XIX, t.I., p. 84.; "...nici să nu vândă arme sau fier. Iar celuia ce nu va da ascultare, să i se confişte avutul în întregime şi să primească pedeapsa capitală. Şi nimeni, ducându-se în solie la barbari, să nu vândă arme, indiferent dacă acestea sunt finite sau neprelucrate, şi nici fier în general. Iar cel ce nu se va supune, să fie lipsit de tot avutul şi să i se aplice pedeapsa capitală."

[7]. KISS, A., Op. cit., p. 199.

[8]. ibidem, pp. 198-200.

[9]. ANONYMUS, Faptele ungurilor, în Izvoarele istoriei românilor, I, ed. POPA-LISEANU, G., Bucureşti 1933, XX, p.91; cf. si TONCIULESCU, P. L., Cronica notarului Anonymus, faptele ungurilor, Bucureşti, 1996.

[10]. HOREDT, K., Siebenbürgen im Frühmittelalter, Bonn 1986, p. 125 sqq., fig.65.

[11]. RUTTKAY, A., în Slov. Arch., 30-1/1982, p. 175.

[12]. ANONYMUS, Faptele ungurilor, în Izvoarele istoriei românilor, I, ed. POPA-LISEANU, G., Bucureşti 1933,  XXV, p.95.

[13]. ibidem, VIII-IX, pp. 78-81., XIX-XX, pp. 90-92, LI, p.117 sqq.

[14]. PINTER, Z.K., în Forschungen, 37-2/1995, p. 9 sq.

[15]. HOREDT, K., în Emlékkönyv Kelemen Lajos, Kolosvár, 1957, p. 338 sqq.; cf. şi RILL, M., în Forschungen, 26-2/1983, p. 81 sqq.

[16]. MINNING, A., Op. cit., cf. şi ZIMMERMANN, H., în Siebenbürgen und seine Hospites Teutonici, Köln-Weimar-Wien, 1996, pp. 160-225.

[17]. KIRPICNIKOV, A. N., în WuK, 28-1/1986; a.a., în Arheologia SSSR, 1985.