SPADA ŞI SABIA MEDIEVALĂ ÎN TRANSILVANIA ŞI BANAT

(SECOLELE IX-XIV)

German Abstract: Mittelalterliche Schweter und Säbel in Siebenbürgen und im Banat (9. bis 14. Jahrhunderts)

 

Cuprins

Home

 

Autor: ZENO-KARL PINTER.

ISBN 973-98446-2-6, Editura BANATICA, Reşiţa 2001.

© copyright: ZENO-KARL PINTER

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

I. Istoricul cercetărilor

 

Interesul pentru armele istorice este cu certitudine mult mai vechi decât primele cercetări cu caracter ştiinţific asupra unor asemenea materiale, fiind legat în principal de constituirea unor panoplii, sau chiar de colecţionarea unor piese cu valoare simbolică, mărturii ale unui trecut militar glorios pentru numeroase familii nobiliare, oraşe libere sau curţi regale[1]. Astfel încă din perioada medievală se constituie atât panoplii heraldice cât şi săli de arme în castele şi cetăţi, care chiar dacă iniţial au îndeplinit funcţia de arsenal, ajung loc de depozitare a armelor vechi, ieşite din uz şi cu rol mai mult prezentativ sau reprezentativ[2]. Păstrarea armelor în locuri special amenajate se bazează desigur pe tradiţia romană a armamentariumului din castre, unde sub o evidenţă strictă ţinută de un scribae armamentarii, în una sau mai multe încăperi ale pretoriumului, erau depozitate şi întreţinute sub supravegherea unui armorum custos sau magister officiorum, piesele de armament şi echipament militar ale trupei.[3]

Spada şi sabia, ca în general toate armele medievale au început să fie studiate destul de târziu în mod sistematic şi în toate aspectele lor istorice, evolutiv - tipologice, constructiv - tehnice şi cultural - artistice. Aspectul de utilizare practică al spadei şi sabiei s-a bucurat cel mai devreme de atenţie în tratatele de scrimă ce s-au păstrat încă din perioada medievală, a secolelor XV-XVI.[4]  Acelaşi aspect revine în atenţie odată cu încercările de prezervare a tradiţiei "mensurei", a duelului studenţesc în vechile universităţi germane la sfârşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru[5], precum şi cu evoluţia duelului şi a scrimei de la tehnici marţiale la discipline sportive în acelaşi interval de timp[6]. Rolul unor spade ca simbol al puterii lumeşti, ca piese ceremoniale la încoronarea unor suverani, a făcut de asemenea destul de devreme obiectul unor sudii. Aşa apare în Polonia deja în secolul XVIII o lucrare ce tratează spadele oferite cu diferite prilejuri unor monarhi de către papalitate[7], iar în aceeaşi perioadă se fac descrieri minuţioase ale unor spade ceremoniale, ce vor sta la baza cercetărilor de mai târziu[8].

În epoca modernă, interesul pentru armele istorice  sporeşte în special în ţările Europei Apusene, ca rezultat al noului mod de abordare a istoriei şi a preocupărilor  crescânde pentru istoria naţională. Aceasta este şi perioada în care sub influenţa curentului cultural artistic al romantismului, se nasc importante colecţii de artă şi meşteşug medieval, în cadrul cărora armele şi armurile ocupau un loc de cinste şi ca atare se cereau cât mai bine încadrate cronologic, tipologic şi cultural.

Primele încercări de studiere a spadelor şi săbiilor medievale şi de tipologizare a lor pe criterii morfologice au loc începând cu secolul al XIX-lea, când se publică primele sinteze de istorie a armamentului de epocă, aflat în mari colecţii muzeale europene. Astfel apar în Anglia lucrările  lui S. Rush Meyrick[9] şi J. Hewitt[10], în Polonia lucrarea lui J. Lepkowski[11], în Franţa dicţionarul lui M. Viollet-le-Duc[12], în Germania lucrările lui W. Boeheim[13], A. Demmin[14] şi H. Jähns[15], rămase mult timp opere de referinţă, în Ungaria volumul editat cu prlejul expoziţiei mileniumului de către  J. Szendrei [16],  sau lucrarile lui G. Nagy[17] şi J. Hampel[18] , în Rusia lucrarea lui D.N. Anucin[19]  iar în Norvegia, A. Lorange[20], analizează 50 de spade abordând şi modul lor de fabricaţie. O. Rygh[21] întocmeşte prima clasificare a spadelor, în care diferenţiază 17 forme de mânere, punând bazele cercetărilor tipologice asupra acestei categorii de armament. Aceste lucrari de pionierat, au avut meritul de a atrage atenţia asupra volumului impresionant de arme medievale aflate în diferite colecţii şi a importanţei pe care acest material îl reprezintă pentru cercetarea istorică. Totodată, acum ia fiinţă"Gesellschaft für historische Waffen-und Kostümkunde", o asociaţie pentru studiul armelor şi costumelor istorice, sub auspiciile căreia W. Boeheim va edita începând cu  anul 1879, la Dresden prima publicaţie specializată pe problematica armamentului şi costumatiei de epocă: Zeitschrift für Historische Waffenkunde, (ZfHW). Acest periodic a înlesnit publicarea unor extrem de interesante studii asupra armelor de la data apariţiei sale şi până astăzi. Începând din anul 1923, revista va apare într-o nouă serie la Berlin sub numele de Zeitschrift für Historische Waffen- und Kostümkunde, (ZfHWuK), în prezent fiind editată tot la Berlin, unde se află şi sediul asociaţiei, cea de-a treia serie sub titulatura de Waffen- und Kostümkunde, (WuK). În special în paginile acestei publicaţii, odată cu primii ani ai secolului nostru, apar şi primele studii specializate despre spadele şi săbiile medievale, cu deosebire prin lucrările lui H. Wegeli[22], B. Engel[23], J. Schwietering[24], ce adună şi studiază inscripţiile de pe lame de spadă, dar şi prin lucrările publicate de W.M. Schmidt[25], A. Weyersberg[26] despre meşteşugul armurierilor din diferite centre europene, sau lucrările lui J. Schwietering[27] sau P. Post[28]  despre mărcile de atelier aplicate pe spade. Tot în această perioadă sunt abordate studiile interdisciplinare, W. Erben sesizând unele aspecte simbolice ale spadei medievale[29] iar R.Forrer folosindu-se de reprezentările din arta figurativă în analiza şi datarea mai exactă a unor arme[30]. Acelaşi R. Forrer publică acum şi o lucrare de sinteză despre spade şi butoane de spade[31].

Un moment de cotitură în cercetarea armamentului medieval se înregistreaza în anul 1919, odată cu apariţia lucrării cercetătorului norvegian J. Petersen, De norske vikingesverd, care analizând aproape 1000 de spade din Norvegia stabileşte prima clasificare riguros ştiinţifică a acestei categorii de material.[32] Pe baza caracteristicilor morfologice dar şi după modul de făurire a  mânerului şi a materialelor folosite, sunt stabilite în această clasificare pentru perioada secolelor VIII-XI, 26 tipuri de spade, notate cu litere de la A la AE şi 20 de subtipuri sau forme speciale. Deşi stabilită pentru materialul viking norvegian, această clasificare s-a impus curând pe tot continentul fiind folosită ca atare până astăzi, sau adaptată după specificul diferitelor ţări. Astfel pentru Anglia această tipologie este simplificată şi redusă la 7 forme de bază, notate cu cifre romane de la I la VII, de către R.E.M Wheeler[33]. Pentru întregul spaţiu al Peninsulei Scandinavice, C.A. Nordman[34] stabileşte în 1943 o nouă clasificare bazată pe 20 de tipuri de mânere având la bază tot clasificarea lui Petersen. Între timp, datorită numărului mare de piese nordice publicate de Petersen sau G. Gjessing[35], în mai multe ţări încep să fie analizate  şi studiate armele numite "vikinge" sau "normande", generându-se o adevărată dispută asupra originii scandinave sau france a acestor piese. În timp ce sub influenţa tipologiei lui Petersen, o seamă de autori ca G. Kossina[36] în Germania, P. Paulsen[37] în Ungaria sau J. Eisner[38] în Cehoslovacia, au tendinţa să considere majoritatea spadelor descoperite în respectivele ţări ca fiind de provenienţă vikingă,  cercetătorul suedez H. Abman[39] atrage atenţia asupra originii renane a unor spade, chiar provenind din descoperiri scandinave. Problema spadelor "vikinge", ce a concentrat atenţia specialiştilor din prima jumătate a secolului nostru a generat o bogată literatură de specialitate şi a determinat căutarea originii acestor spade, în armamentul dinainte de secolul VIII. În cadrul acestei orientări se înscriu eforturile unor specialişti de marcă în domeniu cum ar fi: N. Fettich[40], Z. Tóth[41], J. Schránil[42], E. Behmer[43], B. Nerman[44], E. Petersen[45], C.A. Nordman[46], W. Arendt[47], F. Jaeger[48] H. Jankuhn[49] sau J. Kostrzewski[50]. Mai rare sunt în aceeaşi perioadă preocupările pentru piese databile după secolul XI, ele fiind abordate doar în lucrări de sinteză ca cea publicată în cinci volume între 1920 şi 1922 de către cercetătorul englez G.F. Laking[51]. Spade provenind din perioada secolelor XI-XIV, mai fac obiectul studiilor publicate atunci când piesele respective au aparţinut unor capete încoronate sau personaje istorice marcante ca în cazul lucrărilor lui J. Hampel [52], P. Böhm[53], F. Kopera[54] sau M.J. Binder[55], respectiv, E. Gritzner[56], W. Erben[57] sau L. Spender[58], atunci când asemenea piese de armament fac parte din tezaurele ceremoniale de încoronare.

În perioada postbelică, numărul studiilor, articolelor şi cărţilor dedicate direct armelor medievale, sau în care această categorie de material se bucură de o atenţie deosebită, cunoaşte o creştere substanţială, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ, în mai toate ţările europene, ceea ce face practic imposibilă, în acest cadru, trecerea în revistă a tuturor lucrărilor şi autorilor. Din acest motiv vom urmări în special anumite aspecte ale cercetării armelor medievale şi lucrările de referinţă pentru literatura de specialitate sau de imporţantă pentru zona noastră. Se poate observa menţinerea şi continuarea interesului pentru armele nordice şi a disputei privind provenienţa acestora, cu implicarea unor cercetători sovietici ca A.V. Archichovski[59] sau B.A. Rybakov[60], ce combat originea scandinavă  şi în general externă, a pieselor descoperite în Rusia. Câţiva ani mai târziu însă, N.A. Cernisev[61] şi apoi A.N. Kirpicnikov[62], constată, prin analiza unui numeros material, că pe lânga piesele de certă provenienţă locală, o mare parte a spadelor din Rusia au lame făurite în zona renană şi mânere de fabricaţie locală sau nordică şi rezolvă astfel cel puţin pentru spaţiul răsăritean al continentului problema spadelor "vikinge". Pe de altă parte în numeroase ţări europene se înregistrează progrese notabile în cercetarea armamentului medieval în ansamblul său şi în totalitatea aspectelor legate de evoluţia, făurirea şi utilizarea sa, dar şi în integrarea unor piese de armament medieval în monografii arheologice sau lucrări de sinteză istorică. În acest cadru sunt de menţionat: H. Jankuhn[63], J. Werner[64], H.R.E. Davidson[65], C. Blair[66], H. Seitz[67], M. Müller Wille[68], M. Last[69], J. Poulik[70], H. Preidl[71], J. Eisner[72], A. Nadolski[73], K. Bakay[74], B. Thomas[75] sau K. Horedt[76].

De o importanţă deosebită sunt cronologiile dezvoltate pe criterii tipologice, care după al doilea război mondial sunt puse la punct pentru multe din ţările europene şi chiar pentru întregul continent.

In 1954, Ada Bruhn de Hoffmeyer[77] îşi începe extrem de importanta lucrare, cronolologic de acolo de unde s-a oprit Petersen şi Nordman, continuând opera începută de aceştia pentru perioada secolelor VIII-X şi stabilind o tipologie a spadelor din secolul X până în secolul XVI. Lucrarea se bazează pe studiul a peste 500 de spade provenite în special din Europa Apuseană şi Nordică şi păstrate în colecţii muzeale din acelaşi spaţiu geografic sau în muzee din America de Nord, şi face destul de rar referire la piese central şi est europene, situaţie datorată, cel mai probabil, inaccesibilităţii acestui material, datorită realităţilor politice ale epocii şi mai puţin lipsei de interes a autoarei. Urmărind în general criteriile de clasificare ale lui Petersen, adică forma butonului, a mânerului şi a gărzii, A. Bruhn de Hoffmeier corelează pentru prima dată armele medievale cu marile curente cultural artistice ale evului mediu, în funcţie de care stabileşte două mari categorii: ale spadelor "romanice" şi "gotice". În cadrul acestor categorii, sunt diferenţiate mai multe grupe notate cu cifre romane şi tipuri notate cu minuscule ale alfabetului latin. Astfel spadele "romanice" aparţin grupelor I, II şi III, diferenţiindu-se în cadrul fiecărei grupe, mai ales în funcţie de forma butonului, ca tipuri distincte: a,b,c sau d.

Zece ani mai târziu, va apare o altă operă de referinţă pentru cercetarea spadelor medievale, prin tipologia lui R.E. Oakeshott[78], rezultat al unei îndelungate activităţi de studiere a armamentului medieval şi al unei importante lucrări de specialitate publicate anterior[79]. Şi Oakeshott stabileşte două grupe mari; grupa "I" (1050-1350) şi grupa "II" (1350-1550), care cronologic corespund în mare celor două categorii: romanice şi gotice, propuse de A. Bruhn-Hoffmeyer. Propunându-şi să clasifice spadele evului mediu dezvoltat, dintre anii 1050-1550, autorul continuă cronologic nu direct tipologia lui Petersen, ci varianta acestei tiopologii adaptată şi simplificată de R.E. Wheeler[80]. Din acest motiv, clasificarea sa pentru spadele medievale începe cu tipul "X", tipurile "VIII" şi "IX", ce se conectează direct la tipologia lui Wheeler, fiind considerate forme de  tranziţie de la  spadele  "vikinge" la cele medievale   propriu-zise. Elementul de noutate al tipologiei lui Oakeshott, constă în tratarea părţii active a spadelor, adică a lamei, drept criteriu de bază al clasificării, spre deosebire de toate lucrările de până atunci, ce luau mânerul ca element de referinţă. Un element de noutate îl constituie de asemenea  stabilirea de tipologii separate pentru părţile componente ale spadelor. Astfel lamele cu mânere cu tot sunt împărţite în 10 "grupe" de bază, notate cu cifre romane de la "X" la "XX", cu unele subtipuri notate cu litere de la "a" la "e". Butoanele aferente sunt clasificate  în 37 de "tipuri" şi notate cu majuscule  de la "A" la "Z", iar gărzile se bucura de o împărţire în 13 "stiluri", notate cu cifre arabe între "1" şi "13". Astfel o spadă poate avea lama de tip "I", buton de tip "A" şi gardă de stil "1", adică "Tip.IA1", ceea ce face din aceasta piesă o spadă caracteristică pentru "Grupa I". Prin această multitudine de combinaţii posibile, clasificarea propusă de R.E. Oakeshott rămâne poate cea mai flexibilă şi practică până astăzi, permiţând încadrarea oricărei piese, chiar în lipsa uneia dintre părţile componente, situaţie destul de frecventă în cazul descoperirilor arheologice. Din aceste motive, o mare parte a tipologiilor ce vor apărea în continuare pentru diferite ţări, vor urmări aceleaşi criterii de clasificare.

În acelaşi an cu lucrarea lui Oakeshott, în Finlanda este publicat postum, catalogul întocmit de către J. Leppäaho pentru armele finlandeze ornamentate şi inscripţionate[81], care deşi nu stabileşte o tipologie şi o cronologie nouă, are meritul de a introduce în circuitul ştiinţific numeroase piese şi inscripţii extrem de interesante.

Sub impulsul acestor valoroase lucrări, în 1970 a apărut un catalog cuprinzând spadele din Polonia, redactat de M. Glosek şi A. Nadolski[82], urmărind aceleaşi criterii de clasificare ca R.E. Oakeshott. Mai mult, în colaborare cu L. Kajzer aceiaşi cercetători polonezi au continuat cercetările asupra armamentului medieval din Polonia[83], iar M. Glosek, reuşeşte să completeze tipologiile întocmite de A. Bruhn Hoffmeyer şi R.E. Oakeshott, cu materiale din Europa Centrală, ce nu fuseseră accesibile acestor autori[84].

Tot referitor la cunoaşterea armamentului medieval din  spaţiul central european, o contribuţie de seamă a adus-o A. Ruttkay[85], prin lucrarea despre armele şi echipamentul militar medieval din Slovacia. În ceea ce priveşte spadele, Ruttkay întocmeşte o tipologie proprie, bazată după modelul lui J. Petersen şi A. Bruhn Hoffmeyer, pe forma mânerelor, distingând 20 de tipuri de butoane notate cu cifre romane de la "I" la "XX", şi 13 tipuri de gărzi notate cu cifre arabe. Pentru săbii, autorul stabileşte trei forme de mânere, notate cu cifre romane, care la rândul lor au câte două variante notate cu majuscule latine; "A" sau "B". Deşi ceva mai rigidă decât tipologia lui Oakeshott, lucrarea lui Ruttkay este extrem de utilă cercetărilor din spaţiul central şi sud-est european, datorită formelor specifice din această zonă, de multe ori diferite de alte spaţii ale continentului. La fel de importantă pentru răsăritul continentului este opera de sinteză despre armele ruseşti a lui A.N. Kirpicnikov[86].

Chiar dacă nu întocmesc tipologii, în genul celor menţionate mai sus, apariţii demne de semnalat în acest context sunt lucrările ce tratează problema armamentului în general, cum ar fi cartea lui H. Nikel[87], un dicţionar al armamentului istoric, sinteza întocmită de H. Müller şi H. Kölling[88], albumul lui A. North[89], lucrarea lui F. Wilkinson[90], o istorie ilustrată a armamentului din preistorie până în zilele noastre sau cataloagele unor importante colecţii de arme din mari muzee europene, întocmite de O. Gamber[91], J.F. Haywaeds[92], A.R. Dufty[93], N. Carpegna[94], L. Boccia şi E. Coehlo[95], J. Kalmar[96], L. Temesvary şi F. Lugosy[97].

In ceea ce priveşte evoluţia spadei medievale şi originile sale în armamentul perioadei antichităţii târzii şi a epocii migraţiilor, W. Menghin[98] publică o lucrare de referinţă pentru cronologia spathelor germanice, corelând piesele descoperite în Germania cu alte materiale arheologice şi oferind datări foarte plauzibile. Aceeaşi lucrare aduce importante contribuţii la cunoaşterea accesoriilor acestei arme şi implicit a modului de prindere pe centură, a fabricării tecilor, a modurilor de călire a lamei şi a modalităţilor de înmănuşare a mânerelor. Făurirea lamelor de spade a constituit însă încă înaintea apariţiei acestei lucrări un domeniu special al cercetării armamentului,  foarte complicatele procese fizice şi chimice necesare obţinerii unor lame elastice şi rezistente făcând obiectul a numeroase cercetări tehnice şi de inginerie metalurgică, dar şi a unor studii de istorie a metalurgiei[99].

Pentru ansamblul armamentului medieval european şi asiatic din epoca cruciadelor, trebuie menţionată lucrarea lui D.C. Nicolle[100], un catalog organizat pe zone geografice şi cuprinzând desene atât după piese publicate sau aflate în colecţii muzeale sau particulare, cât şi după foarte multe reprezentări de arme din arta figurativă a evului mediu. Aceasta este de fapt şi singura lucrare ce cuprinde şi arme şi reprezentări de arme din România, chiar dacă desenele efectuate după reproduceri iconografice din albume de artă sunt "ajustate" sau idealizate, iar cele ce redau piese de armament se limitează la puţinele exemplare publicate în lucrări vechi şi cu caracter general. Mult mai rare decât cercetările asupra armelor nordice, occidentale sau central europene, sunt studiile ce tratează armamentul bizantin, o lucrare de sinteză şi de referinţă fiind publicată de Taxiarchis G. Kolias[101]. Numărul foarte mic de spade bizantine păstrate face ca această categorie să fie privită mai ales prin prisma descrierilor izvoarelor narative sau a reprezentărilor din arta figurativă. Pentru stadiul şi istoricul cercetărilor privitoare la spadele medievale, este de asemenea de amintit foarte minuţioasa trecere în revistă a lui M. Glosek[102], pentru întregul spaţiu european şi cu interes deosebit pentru Polonia.

Cea mai nouă tipologie a spadelor medievale din Germania aparţine lui A. Geibig[103], iar lucrarea ce nu se limitează la spada propriu-zisă, luând în discuţie şi teaca, modul de purtare şi nu în ultimul rând contextul arheologic, se bazează pe o extrem de riguroasă analiză a materialului şi pe cunoaşterea tuturor tipologiilor apărute anterior, din care se preiau cele mai valoroase criterii de datare şi clasificare. La fel ca la Oakeshott, se consideră că spada trebuie "dezmembrată" în părţile ei componente, iar acestea analizate tridimensional, aşa încât tipologia butoanelor sau a gărzilor se face diferenţiat, după proiecţiile laterale sau frontale, stabilindu-se o multitudine de subtipuri şi variante. Acestea nu reprezintă însă decât criterii morfologice pentru tipologia de bază, ce nu se axează pe tipuri de butoane, gărzi sau lame, ci pe variante de combinaţii între aceste elemente. Autorul stabileşte 19 tipuri de "combinaţii de mânere", unele cu subvariante , şi 14 tipuri de lame. Această tipologizare foarte riguroasă, prelungeşte în jos, din punct de vedere cronologic, clasificarea lui Oakeshott, fără ca să fie însă din punct de vedere tipologic, mult mai utilă în practică. Extrem de complicata subtipologizare a părţilor componente ale spadelor este impresionantă dar destul de greoaie.

 

In ceea ce priveşte stadiul cercetărilor în domeniul armamentului medieval şi în special al spadelor şi săbiilor din România, putem sesiza pentru Transilvania şi Banat publicarea unor piese încă la sfârşitul secolului trecut şi începutul  secolului nostru[104], cercetările mai noi limitându-se la studierea unor materiale descoperite în cadrul săpăturilor arheologice sau provenite din descoperiri întâmplătoare[105], şi mai rar la publicarea unor colecţii muzeale[106], ale unor piese grupate cronologic[107], sau a  cataloagelor unor expoziţii[108]. De remarcat în acest context este o apariţie foarte recentă purtând semnătura regretatului Radu Robert Heitel, care tratând penetraţia maghiară în Transilvania intracarpatică din punct de vedere arheologic foloseşte în exemplificarea şi argumentarea unor ipoteze numeroase piese de armament şi echipament militar.[109] Nici lucrările din străinătate nu abundă în referiri la materiale din România, în afară de lucrarea deja menţionată a lui D.C.Nicolle şi eventual articolul lui H. Barlett Wells[110], care, contrar titlului incitant şi pretenţios de "Spade medievale cu două tăişuri în România", nu este decât prezentarea a două piese din colecţia Slătineanu, al căror loc de provenienţă este nesigur.

Concluzionând, am putea afirma că preocupările cercetătorilor pentru armele medievale diferă de la o ţară la alta, mai ales în funcţie de abundenţa unor asemenea materiale. În zone ca Peninsula Scandinavică sau Câmpia Pannonică, în care la începutul evului mediu au trăit populaţii care obişnuiau să depună ritual arme în morminte se şi descoperă ocazional sau prin cercetări arheologice mai multe asemenea piese decât în Peninsula Balcanică, unde prin adoptarea timpurie a creştinismului, în spaţiul bizantin nu găsim arme decât foarte rar şi numai în mormintele populaţiilor alogene. Se poate de asemenea lesne observa cum aceste preocupări se înscriu în orientarea generală a istoriografiilor diferitelor ţări europene. Astfel în ţările unde antichităţile greco-romane sunt rare sau lipsesc cu totul, şi ca atare cercetarea istorică şi arheologică se concentrează pe epoca migraţiilor şi a evului mediu, cum este cazul Ţărilor Scandinavice, întâlnim şi cele mai ample cercetări asupra armelor medievale în ansamblu şi a spadelor în special. La fel stau lucrurile în cazul ţărilor şi popoarelor care îşi identifică începuturile istoriei naţionale cu perioada migraţiilor, sau pentru care  perioada medievală, reprezintă apogeul puterii lor politico-militare  şi a maximei extinderi teritoriale, cum este cazul Ungariei sau Poloniei. Se constată de asemenea în acest context, că studierea unor astfel de  materiale se află în România într-o etapă de pionierat, iar abordarea problematicii armamentului medieval are mult de recuperat, reprezentând o necesitate stringentă şi una dintre priorităţile cercetării istorice şi arheologice româneşti.[111]

 [1]. BROOKE-LITTLE, J.P., An Heraldic Alphabet, London, 1985  cf. şi: * * * , Medieval Heraldry, London, 1987.

[2]. KRENN, P., Das Landeszeughaus in Graz, Graz, 1991.

[3]. VLĂDESCU, C., Armamentarium, în Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, I, Bucureşti, 1994, p.110.

[4] HERGSELL, G., Talhoffers Fechtbuch aus dem Jahre 1443 - Gothaer Codex, Prag, 1889; a.a., Talhoffers Fechtbuch aus dem Jahre 1459 - Ambraser Codex, Prag, 1889; a.a. Die Fechtkunst im 15. und 16. Jahrhundert, Prag, 1896.

[5]. KUFAHL, H., SCHMIDT-KOWARZIK, Duellbuch, 1896; FICK, R., Auf Deutschlands hohen Schulen, 1900.

[6]. BARBASETTI, L., Das Säbelfechten, 1899; a.a. Das Stoßfechten, 1900; ALTENSTEIN, G. von, Der Fechtsport, 1902; PARISE, M., Das Fechten mit Degen und Säbel, 1912.

[7]. ZALUSKI, J.J., Analecta historica de Sacra, in die Natalis Domini, a Romanis Pontificibus quotannis usitata Caeremonia Esem et Pileum benedicedi, Principibus Cristianis mittendi, Warszawa, 1726.

[8]. SADOWSKI, J.N., Miecz koronacyjni polski "Szczebcem" zwany, în Rozprawy Academii Umiejetnosci, II-5/1894.

[9]. MEYRICK RUSH, S., Observations on the Ancient Military Garmentes formerly worn in England, în Archeologia, 19/1818; a.a. A critical inquiry into Ancient Armour as it existed in Europe, London, 1824.

[10]. HEWITT, J., Ancient Armour and Weapons in Europe, Oxford-London, 1860.

[11]. LEPKOWSKI, J., Broń sieczna w ogóle i w Polsce uwazana archeologicznie, Kraków, 1857.

[12]. VIOLLET-LE-DUC, M., Dictionaire raisonné du mobilier francais de l'époque carlovingienne ŕ la renaissance, Paris, 1874.

[13]. BOEHEIM, W., Handbuch der Waffenkunde, Leipzig, 1890.

[14]. DEMMIN, A. Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entwicklungen von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Eine Enzyklopädie der Waffenkunde, Gera-Untermhaus, 1891

[15]. JÄHNS, H., Entwicklungsgeschichte der alten Trutzwaffen, 1899.

[16]. SZENDREI, J., Ungarische kriegsgeschichtliche Denkmäler, Budapest, 1896.

[17]. NAGY, G., Harcias Fridrik elso szász választófejedelem Magyar kardja, în Archaeologiai Értesitö, mai departe(A.E.), 14/1894; a.a. Hadtörténelmi emlékek az ezredéves kiállításon, în A.E., 16/1896.

[18]. HAMPEL, J., Altertümer des frühen Mittelalters in Ungarn, Braunschweig, 1906.

[19]. ANUCIN, D.N., O nektorich formach drevneisich russkich mecei, în Trudy VI-AS, 1/1886

[20]. LORANGE, A., Den yngre jernalders svaerd, în Bergens Museum Scrifter, 4/1889.

[21]. RYGH, O., Norske Oldsager, Cristiania, 1885.

[22]. WEGELI, H., Inschriften auf mittelalterlichen Schwertklingen, în ZfHW, 3/1902-1905.

[23]. ENGEL, B., Schwertinschrift, în ZfHW, 5/1909-1911.

[24]. SCHWIETERING, J., Nameninschrift auf mittelalterlichen Schwertklingen, în ZfHW, 8/1918-1920.

[25]. SCHMIDT, W.M., Passauer Waffenwesen, în ZfHW, 8/1918-1920.

[26]. WEIERSBERG, A., Die in den priviligierten Handwerken der Solinger Klingenindustrie vertretenen Familien, în ZfHWuK, NF, 1/1923-1925.

[27]. SCHWIETERING, J., Meister Gicelin, în ZfHW, 7/1915-1917; a.a., Meistermarken auf Schwertern des 14. und 15. Jahrhunderts, în ZfHW, 8/1918-1920;

[28]. POST, P., Beiträge zur Geschichte der Schwertmarkierung, în ZfHW, 8/1918-1920.

[29]. ERBEN, W., Schwertleite und Ritterschlag, în ZfHW, 8/1918-1920

[30]. FORRER, R., Schwertinschriften in romanischen Miniaturen, în ZfHW, 7/1915-1917; a.a, Romanische Schwertinschriften auf einem Tragaltar in Padeborn, în ZfHW, 8/1918-1920.

[31]. FORRER, R., Schwerter und Schwertknauf, Leipzig, 1905.

[32]. PETERSEN, J., De norske vikingesverd, En typologisk-kronologisk studie over vikingetidesk vaaben, în  Videnskapsselkapets Skr.2, Hist.-Filos, Kristiania, 1919.

[33]. WHEELER, R.E.M., London and the Vikings, în London Museum Catalogues, 1927.

[34]. NORDMAN, C.A., Vapnen i nordens forntid, în Nordisk Kultur XII-B, Stockholm - Oslo - Kobenhavn, 1943.

[35]. GJESSING, G., Studier i norsk Merovingertid, în Skrifter det Videlkaps-academi i Oslo, II-2/1934.

[36]. KOSSINA, G., Die Griffe der Wikingerschwerter, în Mannus, 21/1929.

[37]. PAULSEN, P., Wikingerfunde aus Ungarn, Budapest, 1937.

[38]. EISNER, J., Kultura normanská a nase zeme, în Cestami umeni, Praha, 1949.

[39]. ARBMAN, H., Schweden und das Karolingische Reich, Stockholm, 1937.

[40]. FETTICH, N., Garnitures de fourreau de sabres du temps des Avares en Hongrie, Arethuse, 1926; a.a.,  Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn, Budapest, 1937.

 

[41]. TOTH, Z., Attila's Schwert, Budapest, 1930.

[42]. SCHRANIL, J., Vorgeschichte Böhmens und Mährens, Berlin - Leipzig, 1928.

[43]. BEHMER, E., Das zweischneidige Schwert der germanischen Völkerwanderungszeit, Stockholm, 1939.

[44]. NERMAN, B., Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der jüngeren Eisenzeit, Stockholm, 1929.

[45]. PETERSEN, E., Der ostelbische Raum als germanisches Kraftfeld im Lichte der Bodenfunde des 6.-8. Jh., Leipzig, 1939.

[46]. NORDMAN, C.A., Schatzfunde und Handelsverbindungen in Finnland în Acta Archaeologica, Kobenhavn, 13/1942.

[47]. ARENDT, W., Das Schwert der Wäringerzeit in Russland, în Mannus, 25/1933; a.a., Türkische Säbel aus dem 8.-10. Jh., în Archaeologia hung., 16/1935.

[48]. JAEGER, F., Mittelalterliche Waffenfunde aus der Pfalz, în ZfHWuK, 6/1937-1939.

[49]. JAHNKUHN, H., Die Wehranlagen der Wikingerzeit zwischen Schlei und Treene, Neumünster, 1937; a.a., Eine Schwertform aus karolingischer Zeit, în Offa, 4/1939.

[50]. KOSTRZEWSKI, J., Quatre épées de l'ere des Vikings trouvées en Grande-Pologne, în Literarum Societas Esthonica, Tartu, 1938.

[51]. LAKING, G.F., A Record of European Armour and Arms Through Seven Centuries, London, 1920-1922.

[52]. HAMPEL, J., Das Kurschwert Friedrichs des Streitbaren von Sachsen, în ZfHW, 1/1897-1899.

[53]. BÖHM, P., König Ottokars Schwert, în Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, 6/1924.

[54]. KOPERA, F., O nepisach na mieczu koronacyjnym królów polskich, în Widomosci Numizmatyczno-Archeologiczne, 9-11/1917.

[55]. BINDER, M.J., Ein Königsschwert im Zeughaus, în ZfHWuK, 5/1935-1936.

[56]. GRITZNER, E., Symbole und Wappen des alten Deutschen Reiches, Leipzig, 1902.

[57]. ERBEN, W., Die Waffen der Wiener Schatzkammer, în ZfHW, 8/1918-1920.

[58]. SPENDER, L., Das Mauritiusschwert in der Weltlichen Schatzkammer zu Wien, în Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 6/1929.

[59]. ARCHICHOVSKI, A.V., Russkoe oruzie X-XIII w., în Doclad i soobscenie istoriceskogo faculteta, 4/1946.

[60]. RYBAKOV, B.A., Remeslo Drevei Rusi, Moskwa, 1948.

[61]. CERNISEV, N.A., O tehnike i proischozdenii "franskich" mecei, nadennich na Dnieprostroe w 1929 godu, în Skandinavskij sbornik, 6/1963.

[62]. KIRPICNIKOV, A.N., Drevnerusskoe oruze, în Arheologia SSSR, 36/1966; a.a., Meci Kievskoi Rusi (IX-XI w), în Sovietsskaia Arheologia, 4/1961.

[63]. JANKUHN, H., Schwerter des frühen Mittelalters, în Hamburg, 2/1950.

[64]. WERNER, J., Zu fränkischen Schwertern des 5. Jhs., în Germania, 31/1953.

[65]. DAVIDSON, H.R.E., The Sword in Anglo-Saxon England, Oxford, 1962.

[66]. BLAIR, C., European Armour, Batsford, 1958.

[67]. SEITZ, H., Svärd och Wärjan, Stockholm, 1955.

[68]. MÜLLER-WILLE, M., Zwei metallverzierte Schwerter der Wikingerzeit aus der Umgebung von Hedeby, în Early Medieval Studies, 7/1973.

[69]. LAST, M., Die Bewaffnung der Karolingerzeit, în Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, 41/1973.

[70]. POULIK, J., Stavroslovenská Morava, Praha, 1948.

[71]. PREIDL, H., Die Karolingischen Schwerter bei den Westslaven, în Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, 2/1960.

[72]. EISNER, J., Zaklady kovárstvi v dobe hradisti v Ceskoslovensku în Slavia Antiqua, 1/1948.

[73]. NADOLSKI, A., Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII w., în Acta Archeologica Universitatis Lodziensis, 3/1954.

[74]. BAKAY, K., în Acta AASH, 19/1967.

[75]. THOMAS, B., Deutsche Plattnerkunst, München, 1946.

[76]. HOREDT, K., Eine sächsische Schmiede des 13. Jhs., în Emlékkönyv Kelemen Lajos, Kolosvár, 1957.

[77]. HOFFMEYER, A. Bruhn de,  Middelalderens tveaeggede svaerd, Kobenhavn, 1954.

[78]. OAKESHOTT, R.E., The Sword in the Age of Chivalry, London, 1964.

[79]. OAKESHOTT, R.E., The Archaeology of Weapons, Arms and Armour from Prehistory to the Age of Chivalry, London, 1960.

[80]. Vezi supra nota 35.

[81]. LEPPÄAHO, J., Späteisenzeitliche Waffen aus Finnland, Schwertinschriften und Waffenverzierungen des 9.-12. Jh., în Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja Finska Fornminnesföreningens Tidskrift, 61/1964.

[82]. GLOSEK, M., NADOLSKI, A., Miecze sredniowieczne z ziem polskich, în Acta Archaeologica Lodziensia, 19/1970.

[83]. NADOLSKI, A., Polish arms. Side arms, Wroclaw, 1974; GLOSEK, M., KAJZER, L., NADOLSKI, A., Bron sredniowieczna z ziem polskich, Lódz, 1978.

[84]. GLOSEK, M., Miecze srodkowoeuropejskie z X - XIV wieku, Wroclaw, 1984.

[85]. RUTTKAY, A. Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei, (I) în Slovenská Archeológia,  mai departe (Slov.Arch.), XXIII-1/1975 si (II) în Slov.Arch., XXIV-2/1976.

[86]. KIRPICNIKOV, A.N., Russische Waffen des 9.-15. Jahrhunderts în WuK, 28-1;2/1986.

[87]. NIKEL, h., Ulstein Waffenbuch, Berlin - Frankfurt a. Main - Wien, 1974

[88]. MÜLLER, H., KÖLLING, H., Europäische Hieb- und Stichwaffen, Berlin, 1981.

[89]. NORTH, A., Schwerter, Bern - Stuttgart, 1982.

[90]. WILKINSON, F., Histoire illustrée des Armes et Armures, Paris - Barcelona, 1978.

[91]. GAMBER, O., Die mittelalterlichen Blankwaffen der Wiener Waffensammlung, în Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, 1961.

[92]. HAYWAEDS, J.F., Sword and Daggers, Victoria and Albert Museum, London, 1963.

[93]. DUFTY, A.R., European Sword and Daggers in the Tower of London, London, 1974.

[94]. CARPEGNA, N., Antiche armi dal sec. IX al sec. XVIII, gid collezione Odescalchi, Roma, 1969.

[95]. BOCCIA, L., COEHLO, E., Armi bianche italiane, Milano, 1975.

[96]. KALMAR, J., Régi magyar fegyverek, Budapest, 1971.

[97]. TEMESVARY, L., LUGOSI, F., Kardok, Budapest, 1992.

[98]. MENGHIN, W., Das Schwert im frühen Mittelalter, Stuttgart, 1983.

[99]. KOLCIN, B.A., Cernaia mettalurgia i metalloobrabotka w drevnei Rusi, în Materialy i issledovanja po archeologii SSSR, 32/1953; PIASKOWSKI, J., Technika glanskiego hutnictwa i kowalstwa zelaznego X-XI w., în Gdansk Wczesnosredniowieczny, 2/1960; WILLIAMS, A.R., Methods of Manufacture of Swords in Medieval Europe, Illustrated by the Metallography of some Examples, în Gladius 13/1977; SACHSE, M., Die Restaurierung von Damaszenstahl, în Arbeitsblätter für Restauratoren, 11-1/1978; SMITH, C.S., A History of Metallography, în M.I.T. Press, Cambridge, 1988.

[100]. NICOLLE, D.C., Arms and Armour of the Crusading Era, New York, 1988.

[101]. KOLIAS, TAXIARCHIS, G., Byzantinische Waffen. Ein Beitrag zur byzantinischen Waffenkunde von den Anfängen bis zur lateinischen Eroberung, Wien, 1988.

[102]. GLOSEK, M., Le développement et l'etat des recherches sur les épées médiévales en Europe, în Fasciculi Archaeologiae Historicae, I/1986, pp. 33-41.

[103]. GEIBIG, A., Beiträge zur morphologischen Entwicklung des Schwertes im Mittelalter, Neumünster, 1991.

[104]. Vezi supra notele: 18, 19, 20,.

[105]. HOREDT, K., Eine sächsische Schmiede des 13. Jahrhunderts, în Emlékkönyv Kelemen Lajos, Kolosvár, 1957; a.a., Moresti, Grabungen in einer vor- und frühgeschichtlichen Siedlung in Siebenbürgen, I - Bukarest, 1979, II - Bonn, 1984; a.a., Siebenbürgen im Frühmittelalter, Bonn, 1986; MĂTASĂ, C., ZAMOŞTEANU, I., ZAMOŞTEANU, M., Săpăturile de la Piatra Neamţ, în Materiale şi Cercetări Arheologice, mai departe (MCA), VII/1959; POPA, R., O spadă medievală din Valea Streiului şi câteva consideraţii istorice legate de ea, în Sargetia, IX/1972; a.a., Knaufkrone eines wikingerzeitlichen Prachtschwertes von Păcuiul lui Soare, în Germania, 62-2/1984; BADER, T., Ein mittelalterliches Schwert mit Inschrift aus Satu-Mare, în Studijné Zvesti, 21/1985; RADOSLAV, D., LAZIN, GH., Spada feudal-timpurie de la Vetiş, în Studii şi Comunicări Satu-Mare, 7-8/1986-1987; PINTER, Z., Consideraţii asupra spadei  medievale din Poiana Prisăcii, în Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, mai departe (SCIVA), 2/1986; a.a., O spadă medievală de la Jupa, în SCIVA, 4/1989; a.a., Das Mittelalterliche Schwert aus dem Reitergrab in Diemrich-Deva, în Forschungen zur Volks-und Landeskunde, mai departe (Forschungen), 32-2/1995; a.a., Spada medievală de la Bucova, în Banatica, XIII/1995.

[106]. RILL, M., Mittelalterliche Schwerter im Brukenthalmuseum în Forschungen, 26-2/1983; PINTER, Z., Spadele medievale din colecţia Muzeului Judeţean de Etnografie şi Istorie Locală din Caransebeş, în Banatica, IX/1987.

[107]. HEITEL, R.R., Spade din secolul al XII-lea în muzeele din România, în SCIVA, 46-1/1995.

[108]. VLĂDESCU, C., KÖNIG, C., POPA, D., Arme în muzeele din România, Bucureşti, 1973.

[109]. HEITEL, R.R.,  Die Archäologie der ersten und zweiten Phase des Eindringens der Ungarn in das innerkarpatische Transilvanien, în Dacia N.S., XXXVIII-XXXIX/1994-1995, pp. 389-439. În legătură cu acest material sunt necesare câteva precizări. Autorul a finalizat redactareîn limba română a acest studiu în anul 1992, după care a fost tradus în limba germană în 1993 şi predat spre publicare. Din motive independente de voinţa autorului numărul dublu 1994-1995 al revistei Dacia a văzut lumina tiparului abia în 1997 iar studiul a apărut postum, motiv pentru care pe de o parte în acest articol nu sunt incluse rezultatele unor cercetări mai noi apărute în ţară şi străinătate, pe de altă parte studiul regretatului Radu Robert Heitel nu a fost cunoscut iar opiniile şi propunerile de datare a unor piese nu sunt citate în lucrări redactate după apariţia teoretică (1995) a revistei Dacia, ci doar după apariţia reală a acestei reviste (1997). Aceată dessincronizare aparent minoră, ne-a creat însă în mai multe cazuri, reale dificultăţi de citare.

[110]. BARLETT WELLS, H., Medieval Two-Edged Swords in Rumania, în Journal of the Arms and Armour Society, II-12/1958.

[111]. HEITEL, R., Aufgaben der Archäologie des 12. Jahrhunderts in Siebenbürgen, în Forschungen, 37-1/1994, p.80.