b

Cuprins

 

Prescurtări

 

Mediul geografic

 

Repertoriul descoperirilor (AZ)

 

Perioade istorice (AZ)

·         Paleolitic

·         Neolitic şi eneolitic

·         Bronz

·         Hallstatt

·         Laténe

·         Roman

·         Medieval Timpuriu

·         Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

b  

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

 

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrebsis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

Cuvânt înainte

 

Prof.univ.dr. D.H.C. Dumitru PROTASE

 

Am în faţă Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu, lucrare de incontestabilă importanţă în materie, prima lucrare de acest fel pentru zona geografică respectivă. Lucrarea reprezintă rezultatul strădaniei şi muncii susţinute a autorilor Sabin Adrian LUCA (coordonator), Zeno Karl PINTER şi Adrian GEORGESCU, profesionişti bine cunoscuţi în câmpul cercetării de specialitate. Acest repertoriu zonal, la fel ca altele cu profil similar, prezintă un maxim interes pentru cercetătorii în domeniu, deoarece în cuprinsul său sunt înregistrate cu rigurozitate şi pricepere toate descoperirile arheologice, siturile şi monumentele datând din paleolitic şi până în plin ev mediu.

De notat, că pentru mai buna înţelegere a fenomenului istoric, autorii consacră chiar de la început, un substanţial capitol cadrului geografic, unde sunt prezentate formele de relief, clima, hidrografia, vegetaţia şi fauna, solul şi resursele naturale ale zonei, care, toate împreună şi fiecare în parte, au contribuit la aşezarea şi dezvoltarea în spaţiul actualului judeţ a diferitelor comunităţi umane, începând din epoca paleolitică.

Întrând în resorturile intime ale lucrării, se poate constata că pe cele peste 300 de pagini se află 269 localităţi cu descoperiri, monumente şi artefacte diverse, ordonate pe epoci şi perioade istorice, însoţite de bibliografia aferentă, judicios selectată.

Din punct de vedere al conţinutului, Repertoriul oferă un bogat material arheologic din toate epocile, artefacte preistorice, cetăţi dacice, inscripţii latine, monede, aşezări şi cimitire, fortificaţii, ruine de vile rustice romane, obiecte paleocreştine, cetăţi feudale, biserici medievale şi altele, care reflectă viaţa şi activitatea diferitelor comunităţi omeneşti de-a lungul mileniilor pe teritoriul de astăzi al judeţului Sibiu. Toate aceste descoperiri, materiale documentare şi informaţii ştiinţifice sunt redate în mod obiectiv, sub „formă nudă”, fără a se recurge la descrieri, comentarii sau polemici în chestiunile neclare sau controversate. Se înţelege de la sine că materialul arheologico-istoric repertoriat reflectă totodată stadiul cunoştinţelor actuale, sfera şi gradul de intensitate al investigaţiilor şi rezultatele obţinute în cursul timpului în această parte de ţară.

Sigur că în acest vast şi variat material documentar, înfăţişat şi orânduit după normele ştiinţifice, există încă unele probleme controversate (datare, atribuire etno-culturală etc.), dar prezentarea lui sistematică, cu toate datele esenţiale, constituie o realizare apreciabilă şi de durată. Însoţită de ilustraţia necesară (hărţi, tabele), ca şi în cazul altor opere cu tematică asemănătoare, se poate spune fără ezitare că lucrarea atinge parametrii exigenţelor de specialitate, înscriindu-se cu succes în seria repertoriilor arheologice judeţene apărute la noi în ultimele decenii.

Spre deosebire de unele lucrări arheologice de acelaşi tip, elaborate şi tipărite la noi în ţară în ultima vreme, prezentul Repertoriu se distinge şi prin anumite particularităţi, care îi conferă un plus de informaţie utilă. Aşa, bunăoară, în cazul multor localităţi, când există sursa de informaţie, este menţionat şi anul primei atestări scrise, fapt care furnizează o informare rapidă pentru cei interesaţi de trecutul istoric al zonei. Dat fiind specificul local, utilă consider că este, de asemenea, înregistrarea – după numele-titlu românesc – şi denumirea germană, săsească şi maghiară a localităţilor, deoarece astfel se facilitează identificarea lor în documentele vremii. Instructive şi de mare utilitate se dovedesc a fi şi cele 10 tabele sinoptice, care sintetizează distribuirea descoperirilor arheologice sau după situri şi artefacte ori după alte criterii, în funcţie de epocă. Operaţia a necesitat o muncă stăruitoare şi riguroasă, dar rezultatele ei benefice sunt pe măsură şi înregistrează pregnant conţinutul tematic-ştiinţific al întregii lucrări.

În ansamblu, repertoriul arheologic sibian, parte componentă a unui viitor repertoriu naţional de mare amploare, prin bibliografia vastă pusă în operă şi prin bogăţia materialului documentar – aproape exhaustiv adunat, bine studiat şi metodic prezentat – reflectă fidel situaţia actuală în domeniul cercetărilor datând din întreaga preistorie, epoca dacică şi cea romană, perioada migraţiilor şi epoca medievală până în secolul al XVI-lea, în linii mari. Reflectând în acelaşi timp şi patrimoniul local existent acum, el se constituie într-o lucrare de referinţă pentru spaţiul geografic şi istoric luat în considerare, fiind extrem de necesar şi util atât specialiştilor, cât şi tuturor acelora care se interesează de istoria judeţului Sibiu.

 

Cluj-Napoca, la 25 martie 2003