Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS

V

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (II)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, Horia CIUGUDEAN, Georgeta EL SUSI, Corneliu BELDIMAN ISBN 973-590-995-2,Cu contribuţii de: Diana STANCZ, Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

CUPRINS

Capitolul VI

Capitolul VII

BIBLIOGRAFIA

 

Abrevierile bibliografice sunt cele folosite în volumul I. [1]

Alexandrov 1994

S. Alexandrov, The Prehistoric Site of Radomir-Vahovo: Some Problems of the Early Bronze Age in South-Western Bulgaria (Northern Connections). În: RTIH, p. 117-129.

Andriţoiu 1978

I. Andriţoiu, Descoperiri arheologice la Crăciuneşti (com. Băiţa, jud. Hunedoara). În: Apulum 16, 1978, p. 55-71.

Andriţoiu 1992

I. Andriţoiu, Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului. În: BT 2, Bucureşti 1992.

Andriţoiu şi Rustoiu 1997

I. Andriţoiu, A. Rustoiu, Sighişoara-Wietenberg. Descoperirile preistorice şi aşezarea dacică. În: BT 23, Bucureşti 1997.

Andriţoiu şi Vasiliev 1993a

I. Andriţoiu, V. Vasiliev, Câteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania. În: Apulum 27-30, 1992, p. 121-146.

Bader 1978

T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică şi tracică. Bucureşti 1978.

Bader 1996

T. Bader, Neue Bronzefunde in Nordwestrumänien. În: T. Kovács (hrgs), Studien zur Mettalindustrie im Karpatenbecken und den benachbarten Regionen. Festschrift für Amália Mozsolics zum 85. Geburstag, Budapest 1996, p.265-301.

Banner 1956

J. Banner, Die Peceler Kultur. ArchHung 35, Budapest 1956.

Bankoff şi Winter 1990

H. A. Bankoff, F. A. Winter, The Later Aeneolithic in South-Eastern Europe. În: American Journal of Archaeology 94, 1990, p. 184-189.

Bátora 2000

J. Bátora, Das Gräberfeld von Jelšovce/Slowakei. Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken. În: PAS 16, Teil 1-2, Kiel 2000.

Bátora 2003

J. Bátora, Contribution to the problem of „crafsmen” graves at the and of Aeneolithic and in the Early Bronze Age in central, western and eastern Europe, În: SlovArch 50, 2 (2002), 2003, p.179-224.

Băjenaru 1998

R. Băjenaru, Discuţii privind cronologia absolută a culturii Glina. În:  SCIVA 1, 49, 1998, p. 3-22.

Berciu 1961

D. Berciu, Die Verbicioara-Kultur. În: Dacia NS, V, 1961, p. 123-161.

Berciu 1966

D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti 1966.

Bogataja şi Manzura 1974

 

Bóna 1975

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre Südöstlichen Beziehungen. Budapest 1975.

Boroffka 1994

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit in Südosteuropa. Teil 1-2. Bonn 1994.

Boroffka 1997

N. G. O. Boroffka, Rasiermesser der Bronze- und Hallstattzeit aus Rumänien. În: Beiträge zur Prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bernhard Hänsel. Verlag Marie Leidorf GmbH-Espelkamp 1997, p. 563-576.

Boroffka (R) 2004

R. Boroffka, Cultura Coţofeni. În:  A. Ioniţă, D. Căpăţînă, N. Boroffka, R. Boroffka, A. Popescu, În: Feldioara – Marienburg. Contribuţii arheologice la istoria Tării Bârsei. Bucureşti 2004, p. 19.

Branigan 1974

K. Branigan, Aegean Metalwork of the Early and Middle Bronze Age. Oxford 1974.

Breunig 1987

P. Breunig, 14C-Chronologie des Vorderasiatischen, Südost–und Mitteleuropäischen Neolithikums. Fundamenta. Monographien zur Urgeschichte, reihe A, bd. 13, Köln – Wien 1987.

Butler şi van der Waals 1967

J.Butler, J.D. van der Waals, Bell-Beakers and Early Metal-Working in the Netherlands. În: Palaeohistoria XII, 1966 (1967), p. 41-139.

Cavruc et al. 2000

 

Chidioşan 1980

N. Chidioşan, Contribuţii la istoria tracilor din nord-vestul României. Aşezarea Wietenberg de la Derşida. Oradea 1980.

Ciugudean 1996

H. Ciugudean, Epoca timpurie a bronzului în centrul şi sud-vestul Transilvaniei. În: BT 13, Bucureşti 1996.

Ciugudean 1999

H. Ciugudean, Betrachtungen zum Ende der Wietenberg-Kultur. În: Transsilvanica. Archäologische Untersuchungen zur Älteren Geschichte des Südöstlichen Mitteleuropa (hrgs. Von Nikolaus Boroffka und Tudor Soroceanu). Internationale Archäologie. Bd. 7, Verlag Marie Leidorf Gmbh – Rahden / Westf. 1999, p.107-131.

Ciugudean 2000

H. Ciugudean, Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: cultura Coţofeni. În: BHAB 26, Timişoara 2000.

Ciută şi Gligor 1999

M. Ciută, A. Gligor, O descoperire aparţinând culturii Coţofeni în situl arheologic de la Limba – În coastă (jud. Alba). În: Apulum 36, 1999, p. 55-80.

Comşa 1970

E. Comşa, Unele date referitoare la cultura Coţofeni în sud-estul Transilvaniei. În: Cumidava 4, 1970, p. 3-16.

Dumitraşcu 1989

S. Dumitraşcu, Contribuţii la cunoaşterea tehnologiei metalurgiei din epoca bronzului în judeţul Bihor. În: Crisia 19, 1989, p. 119-168.

Durman şi Obelić 1989

A. Durman, B. Obelić, Radiocarbon Dating of the Vučedol Complex. 13th International Radiocarbon Conference, June 20-25 1988, Dubrovnik, Yugoslavia. În: Radiocarbon 31, 1989, p. 1003-1009.

Emödi 1984

I. Emödi, Descoperiri ale culturilor Coţofeni şi Baden în peşterile Igriţa şi Izbândiş. În: ActaMN 21, 1984, p. 405-431.

Forenbaher 1993

S. Forenbaher, Radiocarbon dates and absolute chronology of the central European Early Bronze Age. În: Antiquity 67, 1993, p. 218-256.

Gligor 1999

A. Gligor, Materiale arheologice aparţinând culturii Coţofeni din aşezarea Măgura Căpudului (jud. Alba). În: BCŞS 5, 1999, p. 63-81.

Geisslinger 1967

H. Geisslinger, Horte als Geschichtsquelle. Neumünster 1967.

Georgiev et al. 1979

G. I. Georgiev, N. Merpert, R. V. Katincarov, G. D. Dimitrov, Ezero. Rannobronzovoto seliste. Sofia 1979.

Gogâltan 1999

F. Gogâltan, Bronzul timpuriu şi mijlociu în Banatul românesc şi pe cursul inferior al Mureşului. În: BHAB 23, Timişoara 1999.

Gogâltan 2001

F. Gogâltan, The settlement of Căşeiu and some problems concerning the late bronze Age in the center and northern Transylvania. În: C. Kacsó (hrgs), Der nordkarpatische Raum in der Bronzezeit. Baia Mare 2001, p. 191-214.

Gogâltan 2002

F. Gogâltan, Aspecte privind metalurgia bronzului în bazinul carpatic. Ciocanele şi nicovalele cu toc de înmănuşare din România. În: Ephemeris Napocensis IX-X /1999-2000, (2002), p. 5-60.

Gumă 1993

M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul Transilvaniei, Bucureşti 1993,

Gumă 1997

M. Gumă, Epoca bronzului în Banat. Orizonturi cronologice şi manifestări culturale. În: BHAB 5, Timişoara 1997.

Halasi şi Emödi 1985

G. Halasi, I.Emödi, Descoperire arheologică în peştera Izbucul Topliţei. În: SCIVA 36, 1985, p. 232-234.

Hansen 1991

S. Hansen, Studien zu den Metalldeponierungen während der Urnenfelderzeit im Rhein-Main-Gebiet. Bonn 1991.

Hansen 1992

S. Hansen, Depozite ca ofrandă: o contribuţie la interpretarea descoperirilor de depozite din perioada timpurie a UFZ. În: SCIVA 43, 1992, p. 371-392.

Hänsel 1968

B. Hänsel, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken. Bonn 1968.

Harding 2000

A.F. Harding, European Societies in the Bronze Age. În:  Cambridge World Archaeology. Cambridge University Press 2000.

Horedt 1949

K. Horedt, Săpături privitoare la epoca neo- şi eneolitică. În: Apulum 3, 1949, p. 44-69.

Horedt 1960

K. Horedt, Die Wietenbergkultur. În: DaciaNS 1960, p. 107-137.

Jockenhövel 1985

A. Jockenhövel, Bemerkungen zur Verbreitung der Älterbronzezeitlichen Tondüsen in Mitteleuropa. În: Frühbronzezeitliche Befestigte Siedlungen in Mitteleuropa. Materialien der Internationalen Arbeitstagung vom 20. Bis 22. September 1983 in Krakow. Warsaw University 1985, p. 196-205.

Jurscsák 1984

T. Jurscsák, Obiecte de podoabă de origine sudică în aşezarea de epoca bronzului de la Derşida (jud. Sălaj). În: ActaMP 8, 1984, p. 111-119.

Kacsó 1990

C. Kacsó, Bronzul târziu în nord-vestul României. În: Symp Thrac 8, 1990, p. p. 41-50.

Kacsó 1997

C. Kacsó, Faza finala a culturii Otomani şi evoluţia culturală ulterioară acesteia în nord-vestul României. În: StComSM 14, 1997, p. 85-110.

Kalmar 1980

Z. Kalmar, Descoperiri eneolitice la Gilău. În: ActaMN 17, 1980, p. 393-416.

Kalmar-Maxim 1993

Z. Kalmar-Maxim, Prelucrarea datelor arheologice de la Piatra Ilişovei cu ajutorul calculatorului. În: Ziridava 18, 1993, p. 11-20.

Katinčarov 1974

R. Katinčarov, Periodizaţia i ccharakteristika na kulturata prez bronzovata epocha v Južna Bulgaria. În: Arheologija Sofia 16, 1, p. 1-24.

Kemenczei 1984

T. Kemenczei, Die Spätbronzezeit Nordostungarns. Budapest 1984.

Lazarovici şi Săcărin 1979

Gh. Lazarovici, C. Săcărin, Epoca bronzului în „Clisura Dunării”. În: Banatica 5, 1979, p. p. 71-105.

Linick 1979

T. W. Linick, La Jolla Natural Radiocarbon Measurments VIII. În: Radiocarbon 21, 2, 1979, p.186-202.

Luca 1999

S. A. Luca, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României – Cultura Bodrogkeresztúr. În: BMA 11, Alba Iulia 1999.

Luca 2004

S. A. Luca, Roşcani. Cercetări arheologice. Deva 2004.

Luca şi colab. 2004

S. A. Luca, C. Roman, D. Diaconescu, Cercetări arheologice în peştera Cauce (I). În: BS 4, Sibiu 2004.

Maran 1998

J. Maran, Kulturwandel auf dem griechischen Festland und den Kykladen im späten 3. Jt. v. Chr. În:  Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 53, band 1-2, Bonn 1998.

Marinescu  1994

G. Marinescu, Cercetări şi descoperiri arheologice aparţinând bronzului timpuriu (cultura Coţofeni) în nord-estul României. În: Revista Bistriţei 8, 1994, p. 9-40.

Meder 2004

L. Meder, Ceramica culturii Coţofeni din valea Oltului superior şi a Rîului Negru. În: BCŞS 10, 2004, p. 35-51.

Morintz şi Roman 1968

S. Morintz, P. Roman, Aspekte der Ausgangs des Äneolithikums und der Übergangsstufe zur Bronzezeit im Raum der Niederdonau. În: DaciaNS 12, 1968, p. 45-128.

Němejcová-Pavúcová 1964

V.Němejcová-Pavúková, Sidlisko bolerázskeho typu v nitrianskom hrádku. În: SlovArch 12, 1, 1964, p. 163-268.

Němejcová-Pavúcová 1968

V. Němejcová-Pavúková, Äneolithische siedlung und stratigraphie in Iža. În: SlovArch 16, 2, 1968, p. 353-433.

Němejcová-Pavúcová 1973

V. Němejcová-Pavúková, Zu Ursprung und Chronologie der Boleráz-Gruppe, În: Symposium Baden, 1973, p. 297-316.

Němejcová-Pavúcová 1979

V. Němejcová-Pavúcová, Počiatky Bolerázskej skupiny na Slovensku. În: SlovArch 17, 1 1979, p. 17-55.

Němejcová-Pavúcová 1982

V. Němejcová-Pavúcová, Periodisierung der Badener Kultur und ihre chronologischen Beziehungen zu Südosteuropa. În: Thracia Praehistorica, Sup\plementum Pulpudeva 3, 1982, p. 150-176.

Němejcová-Pavúcová 1991

V. Němejcová-Pavúcová, Typologische Fragen der Relativen und Absoluten Chronologie der Badener Kultur. În: SlovArch 39, 1991, p. 59-90.

Németi şi Sălceanu 1995

I. Németi, I. Sălceanu, Sondaje arheologice în zona Careiului (1992). În: Cercetări arheologice în aria nord-tracă. I, 1995, p. 55-58.

Neustupný 1959

E. Neustupný, Zur Entstehung der Kultur mit kannelierter Keramik. În: SlovArch 7, 2, 1959, 260-284.

Neustupný 1973

E. Neustupný, Die Badener Kultur. În: Symposium Baden, 317-352.

Parzinger 1993

H. Parzinger, Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte der Jungstein, Kupfer- und Frühbronzezeit zwischen Karpaten und Mittlerem Taurus. În: Römisch-Germanische Forschungen 52, Mainz am Rhein 1993.

Paul 1992

I. Paul, Cultura Petreşti. Bucureşti 1992.

Pădureanu 1990

E. D. Pădureanu, Noi descoperiri arheologice în aşezarea fortificată de la Păuliş – Dealul Bătrân, jud. Arad. În: ThD 11, 1990, p. 157-192.

Petrescu 1993

S. M. Petrescu, Cercetări de arheologie speologică în valea Cernei (II). În: Tibiscum 8, 1993, p. 5-25.

Petrescu şi Popescu 1990

M.S. Petrescu, O. Popescu, Cercetări de arheologie speologică în valea Cernei (I). În: Banatica 10, 1990, p. 59-80.

Petrescu-Dîmboviţa 1977

M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti 1977.

Petrescu-Dîmboviţa 1978

M. Petrescu-Dîmboviţa, Die Sicheln aus Rumänien. În: PBF 18/1, München 1978.

Petrovszky şi Gumă 1979

R. Petrovszky, M. Gumă, Un nou grup cultural al epocii bronzului în sud-vestul României – Descoperirile de tip Balta Sărată. În: StComCar 3, 1979, p. 53-110.

Petrovszky şi Cădariu 1979

R. Petrovszky, St. Cădariu, Aşezări ale culturii Coţofeni în judeţul Caraş-Severin. În: Banatica 5, 1979, p. 35-68.

Pop 2000

D. Pop, Die Coţofeni Siedlung von Oarţa de Sus „Măgura”. În: Angustia 5, 2000, p. 73-84.

Popa 1999

C.I. Popa, Contribuţii la cunoaşterea perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în bazinul Cugirului (II). În: Sargetia 27, 1, 1997-1998 (1999), p. 51-101.

Popa 1999a

C. I. Popa, Un pumnal de tip răsăritean de la Cut. În: Carpica 28, 1999, p.17-30.

Popa 2002

C. I .Popa, Un poignard de bronze de Cut (dép. Alba). Considérations concernant les poignards orientaux du territoire de la Roumanie. În: Ephemeris Napocensis 9-10 / 1999-2000 (2002), p. 61-87.

Popa şi Boroffka 1994

D. Popa, N. Boroffka, Consideraţii privind cultura Noua. Aşezarea de la Ţichindeal, jud. Sibiu. În: SCIVA 1, 47, 1996, p. 51-61.

Primas 1996

M. Primas, Velika Gruda I. Hügelgräber des frühen 3. Jahrtausends v. Chr. im Adriagebiet – Velika Gruda, Mala Gruda und ihr Kontext, În: UPA 32, Bonn 1996.

Renfrew et al. 1986

Excavations at Sitagroi. A Prehistoric Village in Northeast Greece. I. Edited by C.Renfrew, M.Gimbutas, E.S.Elster. În: Monumenta Archaeologica 13. Los Angeles 1986.

Roman 1971

P. I. Roman, Strukturänderungen des Endäneolithikums im Donau-Karpaten-Raum. În: Dacia NS 15, 1971, p. 31-169.

Roman 1976

P. I. Roman, Cultura Coţofeni. Bucureşti 1976.

Roman 1982

P. I. Roman, Constituirea noilor grupe etno-culturale de la începutul epoci bronzului. În: Carpica 14, 1982, p. 39-49.

Roman 1986

P. I. Roman, Perioada timpurie a epocii bronzului pe teritoriul României. În: SCIVA 37, 1986, p. 29-55.

Roman şi Németi 1976

P. I. Roman, I. Németi, Cultura Baden în România. Bucureşti 1976.

Roman et al. 1992

P. I. Roman, A. Dodd-Oprişescu, P. Janos, Beiträge zur Problematik der Schnurverzierten Keramik Südosteuropas. În: Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Monographien III. Mainz am Rhein 1992.

Roman şi Diaconescu 2000

C. Roman, D. Diaconescu, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara (I). În: Sargetia 28-29, 1, 1999-2000 (2000), p. 97-127.

Roman et al. 2000

C. Roman, D. Diaconescu, S. A. Luca, Cercetări arheologice în Peştera nr. 1 (Peştera Mare) de la Cerişor (com. Lelese, jud. Hunedoara). În: Corviniana 6, 2000, p. 7-59.

Rotea 1993

M. Rotea, Aşezările culturii Wietenberg. În: Ephemeris Napocensis 3, 1993, p. 25-41.

Sava 2002

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. În: PAS 19, Kiel 2002.

Schalk 1998

E. Schalk, Die Entwicklung de prähistorischen Metallurgie im nördischen Karpatenbecken. Internationale Archäologie. În: Naturwisscenschaft und Technologie 1. Rahden/Westf. 1998.

Schroller 1933

H. Schroller, Die Stein- und Kupferzeit Siebenbürgens. Berlin 1933.

Séfériadès 1983

M. Séfériadès, Dikili Tash: Introduction à la préhistoire de la Macedoine Orientale. În: Bulletin de Correspondance Héllénique 107, 1983, p. 635-677.

Séfériadès 1985

M. Séfériadès, Troie I: Materiaux pour l'étude des sociétés du Nord-Est Egéen au début du Bronze Ancien. Paris 1985.

Soroceanu 1992

T. Soroceanu, Studien zur Mureş-Kultur. În: Internationale Archäologie 7, Buch am Erlbach 1992.

Soroceanu 1995

T. Soroceanu, Die Fundumstände bronzezeitlicher Deponierungen - Ein Beitrag zur Hortdeutung beiderseits der Karpaten. În: Bronzefunde aus Rumänien (bearbeitet und redigiert T. Soroceanu), PAS 10, Berlin 1995, 15-80.

Székely 1997

Zs. Székely, Perioada timpurie şi începutul celei mijlocii a epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei. În: BT 21, 1997.

Şandor-Chicideanu 2003

M. Şandor-Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo – Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară. Vol. I-II, Cluj-Napoca 2003.

Tatu et al. 1991

H. Tatu, O. Popa, Z. Kalmar, Contribuţii la repertoriul arheologic al Tării Haţegului (judeţul Hunedoara). În: Sargetia 21-24, 1988-1991 (1991), p. 93-119.

Vlassa et al. 1995

N. Vlassa, Z. Maxim, G. Lazarovici, Descoperiri arheologice la Bernadea (I). În: ActaMN 32, 1, 1995, p. 575-586.

Vulpe 1970

Al. Vulpe, Die Äxte und Beile in Rumänien. I, În: PBF IX/2, München, 1970.

Wanzek 1991

B. Wanzek, Ein Gussmodel für einen Dolch mykenischen Typs von der unteren Donau. În: ZfA.Z.Archäol. 25, 1991 p. 1-28.

Waterbolk 1988

H. T. Waterbolk, C14-Datirungen von Gomolava. În: Gomolava. Chronologie und Stratigraphie der Vorgeschichtlichen und Antiken Kulturen der Donauniederung und Südosteuropas. Internationales Symposium Ruma 1986 (Hrgs. N. Tasić und J. Petrović), Novi Sad 1988, p.120-121.

 


 [1] Luca şi colab. 2004, p. 181-184.