Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European

 

Autor: dr. Horia Ciugudean

 

 

 Descoperiri aparţinând Bronzului târziu pe cursul mijlociu al Mureşului

 

Late Bronze Age Finds on the Middle Mureş Valley

Abstract

 

The study presents a group of three cups and a bronze knife, discovered with other archaeological materials in the area of Şoimuş village, county of Alba and kept now in the archaeological collection of the History Museum in Aiud. The well preserved pottery and bronze knife could be seen as grave goods, belonging to the same period, the Late Bronze Age.

 

Continuând o mai veche procupare privind punerea în circulaţie a unor descoperiri care pot contribui la cunoaşterea fenomenelor culturale din perioada Bronzului târziu în zona Transilvaniei sud-vestice[1], ne propunem să prezentăm în studiul de faţă un grup de materiale inedite care provin de pe valea Mureşului mijlociu.

În colecţiile Muzeului de Istorie din Aiud se păstrează mai multe materiale arheologice provenind din hotarul satului Şoimuş (Kissólymos, Magyarólymos), com. Rădeşti, jud. Alba, ele făcând parte din fosta colecţie a Colegiului "Bethlen Gabor"[2]. Unele au fost descoperite în punctul numit "Medgyesdomb" (Medieş), între ele numărându-se fragmente ceramice Coţofeni, la care se adaugă trei ceşti din lut şi un cuţit de bronz. O spadă fragmentară din bronz, donată de un elev, nu are locul de descoperire precizat, ea fiind însă discutată deja în literatura de specialitate[3]. Ceea ce ne propunem să prezentăm aici sunt vasele ceramice şi cuţitul de bronz, piese inedite în majoritatea lor.

1. Ceaşcă cu corpul bitronconic şi buza răsfrântă în exterior, prevăzută cu o toartă puternic supraînălţată, lucrată din pastă fină, de culoare cenuşie, cu suprafaţa puternic lustruită (fig. 2/2). Ceaşca este decorată în zona de maximă proeminenţă cu caneluri scurte şi late, dispuse vertical, întrerupte de trei proeminenţe conice, aşezate diametral opus. Baza toartei este şi ea decorată cu patru caneluri înguste, orizontale (d.g. = 8,5 cm.; d.f. = 2,3 cm.; î. = 4,4 cm.; nr. inv. 436).

2. Ceaşcă cu corpul bitronconic şi buza răsfrântă în exterior, având o toartă, în prezent ruptă (fig. 2/1)., dar care a fost probabil supraînălţată, lucrată din pastă fină, de culoare cenuşie, cu suprafaţa puternic lustruită (d.g. = 9,4 cm.; d.f. = 3,2 cm.; î. = 5 cm.; nr. inv. 434).

3. Ceaşcă cu corpul globular şi fundul rotunjit, prevăzută cu două toarte supraînălţate (fig. 2/3), lucrată din pastă cenuşiu-negricioasă, lustruită superficial (d.g. = 6,5 cm.; î. = 6,2 cm.; nr. inv. 435).

4. Cuţit de bronz, având lama cu muchia puternic îngroşată şi vârful rupt, limba mânerului fiind plată în zona centrală şi îngroşată la margini şi prevăzută cu trei orificii pentru niturile de fixare a plăselelor (L. = 17,2 cm.; nr. inv. 433) (fig. 2/4).

Prezenţa vaselor întregi în cadrul lotului de materiale de la Şoimuş ne determină să le considerăm drept piese de inventar funerar, dar aceasta nu implică automat şi caracterul unitar din punct de vedere cultural al descoperirii.

A. C. Florescu, care a publicat ceştile nr. 1 şi nr. 3 în repertoriul său consacrat culturii Noua în România, le consideră ca provenind "probabil din inventarul unui eventual complex funerar Noua".[4] Informaţie este preluată ulterior şi de V. Vasiliev şi I. Andriţoiu, care nu par să o mai fi verificat în vreun fel[5], la fel ca de altfel şi E. Sava[6], toţi cercetătorii amintiţi neluând însă în discuţie şi cea de-a treia ceaşcă, aparţinând în mod clar aceluiaşi lot de descoperiri. Dacă în cazul ceştii nr. 3 de la Şoimuş (fig. 2/3), prevăzută cu două toarte supraînălţate, aceasta este într-adevăr o formă tipică culturii Noua, în schimb celelalte două ceşti nu au forme cunoscute în repertoriul acestei culturi.

Ceştile cu corpul bitronconic şi buza răsfrântă în exterior (fig2/1-2), prevăzute cu o toartă puternic supraînălţată, apar în Transilvania odată cu perioada Bronzului târziu, în grupurile Igriţa[7] şi Cehăluţ[8]. Aceiaşi formă, uneori cu décor cvasi-identic este prezentă şi in Banat, în cadrul descoperirilor grupului Susani[9]. Forma este totodată specifica mai multor culturi din Bronzul târziu ungar, cum ar fi Piliny[10] şi Kyjatice[11].

În ceea ce priveşte cuţitul de bronz, acesta are bune analogii mai ales în depozitele aparţinând Ha A, cum sunt cele de la Caransebeş[12], Guşteriţa[13], Uioara de Sus[14] etc. Piese asemănătoare apar însă şi în cimitirul de la Ticvaniul Mare, datat tot la nivel de Ha A1 şi plasat la un orizont pre - Gáva[15].

Cu câţiva ani în urmă ne-a preocupat problema manifestărilor care pot aparţine perioadei Hallstatt A în centrul Transilvaniei, identificând două fenomene culturale care premerg apariţia manifestărilor de tip Gáva în această zonă. Un orizont mai vechi, reprezentat de descoperirile de tip Uioara de Jos[16], cu evidente paralele în grupul Igriţa şi un grup mai nou de descoperiri, denumit Cugir – Band[17], pentru care este asigurată datarea la nivel de Ha A1[18]. Ceştile de la Şoimuş sunt, la prima vedere, mai apropiate de cele cunoscute în orizontul Igriţa – Uioara de Jos. Pe de altă parte, cuţitul de bronz, în situaţia în care este şi el o piesă de inventar funerar, ne coboară spre o etapă mai târzie, respectiv Ha A1.

Ceaşca de tip Noua ar părea să indice o plasare mai timpurie a materialelor de la Şoimuş, dar nu există nici o certitudine că ea face parte din acelaşi complex cu restul ceştilor, cum ar părea să sugereze numărul sub care a fost inventariată. Merită totuşi semnalată existenţa pe umărul unei ceşti Noua din necropola de la Jigodin a decorului format din caneluri scurte, sub forma unor alveole[19], asemănător celui prezent pe ceaşca nr. 1 de la Şoimuş. După cum se ştie, până nu demult pentru evoluţia culturii Noua în spaţiul transilvănean s-a acceptat perioada Bronz D- Ha A[20]. Conform unor interpretări recente, apariţia elementelor Noua în Transilvania ar putea fi plasată deja la nivel de Bronz B2 – C[21], ele ducând ulterior la apariţia unei sinteze culturale Wietenberg târziu – Noua, care acoperă Bronzul D[22]. La ora actuală nu este însă foarte clar când dispar ultimele forme Noua din repertoriul ceramic al Bronzului târziu, prea puţine situri din centrul şi sud-vestul Transilvaniei fiind cercetate şi mai ales publicate.

Materialele de la Şoimuş sunt în mod cert ulterioare fazei târzii a culturii Wietenberg, aşa cum a fost aceasta definită şi datată în studiile recente[23], ele fiind  contemporane, cel puţin în parte, cu etapa Ha A, putînd fi încadrate în ceea ce numim la ora actuală "Bronz târziu", chiar dacă conţinutul şi cronologia acestei perioade diferă sensibil de la un autor la altul[24]. Nu ne propunem să întrăm aici într-o discuţie mai amplă privind această etapă a epocii bronzului din Transilvania, vrem doar să remarcăm faptul că recentele propuneri de periodizare avansate de C. Kacsó[25] şi Fl. Gogâltan[26], constituie un categoric pogres, chiar dacă ele mai pot suferi unele completări sau nuanţări.

 

Horia Ciugudean

 

List of Figures

 

Fig. 1: Transylvanian region with the place of finds.

Fig. 2: Late Bronze Age pottery (1 - 3) and bronze knife (4) from Şoimuş.

 

 

Abrevieri bibliografice

 

Alexandrescu 1966

 A. D. Alexandrescu, Die Bronzeschwerter aus Rumänien, Dacia N.S. X, 1966, p. 117-189.

Andriţoiu 1992

I. Andriţoiu, Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului, Bibliotheca Thracologica II, Bucureşti 1992

Andriţoiu şi Vasiliev 1993

I. Andriţoiu, V. Vasiliev, Câteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania, Apulum XXVII-XXX, 1992, p. 121-146.

Bader 1991

T. Bader, Die Schwerter in Rumänien, PBF IV, bd. 8, Stuttgart 1991.

Bădău-Wiettenberger 1994

M. Bădău-Wiettenberger, Şantierul arheologic Buza (jud. Cluj), ActaMN 31, 1994, p. 367-376.

Berciu 1966

D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti 1996.

Cavruc 1999

V. Cavruc, Consideraţii privind situaţia etnoculturală în sud-estul Transilvaniei în epoca ui mijlociu, Angustia 4, 1999, p. 13-41.

Ciugudean 1994a

H. Ciugudean, Perioada Hallstatt A în centrul Transilvaniei. Apulum 31,1994, p.59- 73.

Ciugudean 1994b

H. Ciugudean, The Hallstatt A period in central Transylvania. În: The Early Hallstatt Age (1200-700 B.C.) in South-Eastern Europe, Biblioteca Mvsei Apvlensis I, 1994. p.25- 41.

Ciugudean 1997

H. Ciugudean, Cercetări privind epoca bronzului şi prima vârstă a fierului în Transilvania. Bibliotheca Mvsei Apvlensis VII, Alba Iulia 1997.

Ciugudean 1999

H. Ciugudean, Betrachtungen zum Ende der Wietenberg-Kultur. În: Transsilvanica. Archäologische Untersuchungen zur Älteren Geschichte des Südöstlichen Mitteleuropa (hrgs. Von Nikolaus Boroffka und Tudor Soroceanu). Internationale Archäologie. Bd. 7, Verlag Marie Leidorf Gmbh – Rahden/Westf. 1999, p.107-131.

Emödi 1997

I. Emödi, Descoperiri de la sfârşitul epocii bronzului din peştera Ungurului (jud. Bihor), Acta MN 34.I, 1997, 485-504.

Florescu 1991

Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Bibliotheca Thracologica I, Călăraşi 1991.

Gogâltan 2001

F. Gogâltan, The settlement of Căşeiu and some problems concerning the late bronze Age in the center and northern Transylvania, în: C. Kacsó (hrgs), Der nordkarpatische Raum in der Bronzezeit, Baia Mare 2001, p. 191-214.

Gogâltan et al. 1992

F. Gogâltan, S. Cociş, A. Paki, Săpăturile de salvare de la Cluj-Becaş - 1989. Ephemeris Napocensis II, 1992, p. 7-17.

Gumă 1993

M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul Transilvaniei, Bucureşti 1993

Gumă 1997

M. Gumă, Epoca bronzului în Banat, Timişoara 1997.

Horedt 1967

K. Horedt, Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat în Transilvania, StudComSibiu XIII, 1967, p. 137-156.

Kacsó 1990

C. Kacsó, Bronzul târziu în nord-vestul României. Symposia Thracologica 8, 1990, p. 41-50.

Kacsó 1997

C. Kacsó, Faza finala a culturii Otomani şi evoluţia culturală ulterioară acesteia în nord-vestul României, Satu Mare. Studii şi Comunicări XIV, 1997, 85-110.

Kemenczei 1984

T. Kemenczei, Die Spätbronzezeit Nordostungarns. Budapest 1984.

Petrescu-Dîmboviţa 1977

M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti 1977.

Popa 1999-2000

C. I. Popa, Un poignard de bronze de Cut (dep. Alba), Ephemeris Napocensis IX-X, 1999-2000, p. 61-87.

Popa şi Borofka 1994

I. Popa, N.Borofka, Consideraţii privind cultura Noua. Aşezarea de la Ţichindeal, jud. Sibiu, SCIVA 1, 47, 1996, p. 51-61.

RepAlba

Repertoriul arheologic al judeţului Alba (red. V. Moga şi H. Ciugudean), Bibliotheca Musei Apvlensis II, 1995

Roska 1942

M. Roska, Erdely regeszeti repertoriuma I: Öskor. Kolozsvar (Cluj) 1942.

Rustoiu 2000

G. Rustoiu, G. T. Rustoiu, O aşezare inedită aparţinând Bronzului târziu de la Oarda – "Bulza" (mun. Alba Iulia). Câteva consideraţii culturale şi cronologice privind Bronzul târziu în bazinul mijlociu al Mureşului, Apulum XXXVII/1, 2000, p. 61-175.

Rustoiu 2001

G. T. Rustoiu, Aşezarea de la Oarda – "Dublihan" (mun. Alba Iulia), Patrimonium Apulense I, 2001, p. 55 – 70.

Sava 2002

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur, PAS 19, Kiel 2002.

Vulpe 1970

Al. Vulpe, Die Axte und Beile in Rumänien, I, PBF IX/2, München, 1970.

 

 

 

 [1] Ciugudean 1994a; 1994b; 1997, p. 65-134; 1999.

[2] Roska 1942, 129, nr. 197; RepAlba, 181-182, nr.181.

[3] Alexandrescu 1966, 134-135, 177, nr. 92; Bader 1991, 106, nr. 264, pl. 14/4.

[4] Florescu 1991, p. 123 (ceşca cu toarta ruptă este considerată eronat strachină), pl. 171/1-2.

[5] Andriţoiu şi Vasiliev 1993, p. 144, nr. 150.

[6] Sava 2002, p. 124.

[7] Emödi 1997, 496, fig. 14-15.

[8] Kacsó 1997, pl. XI/3-4

[9] Gumă 1993, pl. XIX/14

[10] Kemenczei 1984, pl. XVII/20; XVIII/2,16.

[11] Kemenczei 1984, pl. LXXI/16; LXXII/13, 19; LXXIII/3.

[12] Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 125/7.

[13] Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 154/13-15.

[14] Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 213/26.

[15] Gumă 1993, p. 177.

[16] Ciugudean 1994a, p. 70-71.

[17] Ciugudean 1994a, p. 72. Modul în care a fost definit acest grup a fost larg acceptat de majoritatea arheologilor transilvăneni şi nu numai (Gumă 1997, p.67 ; Popa 1999-2000, p. 79; Rustoiu 2001, p. 59; Gogâltan 2001, p. 198).

[18] Ciugudean 1994a, p. 72; Gogâltan 2001, p. 198.

[19] Cavruc 1999, p. 14 (decorul este descris impropriu drept crestături), fig. 8/4.

[20] Andriţoiu şi Vasiliev 1993, p. 134.

[21] Popa şi Borofka 1994, p.55; Gogâltan 2001, p. 196.

[22] Bădău- Wiettenberger 1994, p. 155; Gogâltan 2001, p. 197-198 (care respinge denumirea de grup "Buza-Teiuş" sau "Buza-Iernut", propusă de M. Bădău- Wiettenberger).

[23] Gogâltan et al. 1992, p. 13 ; Gogâltan 2001, p. 196-197; Ciugudean 1997, p. 79-81; Ciugudean 1999, p. 129-130;

[24] Berciu 1966, p. ; Horedt 1967 (utilizează termenul "jüngere Bronzezeit", dar se referă la aceiaşi perioadă); Vulpe 1970, p. 3-6; Kacsó 1990; Andriţoiu 1992, p. 88; Ciugudean  1994a;1994b; Gogâltan 199

[25] Kacsó 1990, p. 41-49.

[26] Gogâltan 2001, p. 196-199.